Şüyulandırma halinde kat mülkiyeti!

Şüyulandırma halinde kat mülkiyeti! Şüyulandırma halinde kat mülkiyeti!

Özel kanuna göre ortaklaştırma, "Şüyulandırma" olarak ifade ediliyor. Peki özel kanuna göre ortaklaştırma (Şüyulandırma) halinde kat mülkiyetinin durumu nedir? İşte Kat Mülkiyeti Kanununda bulunan hükümler...Şüyulandırma halinde kat mülkiyeti!

Özel kanuna göre ortaklaştırma (Şüyulandırma) halinde kat mülkiyetinin durumu ile ilgili yasal esaslar, Kat Mülkiyeti Kanunu madde 54 'te açıklanıyor.


Söz konusu kanun hükmüne göre, özel kanuna göre ortaklaştırma halinde kat mülkiyetinin durumu için, ortaklaştırma tarihi önem arz ediyor.


Özel kanuna göre ortaklaştırma (Şüyulandırma) halinde kat mülkiyetinin durumu:

Madde 54 – (Değişik birinci fıkra: 14/11/2007-5711/21 md.) İmar Kanunu hükümlerine göre ortaklaştırma halinde, ortaklaştırılan gayrimenkuller arasında kat mülkiyetine tâbi gayrimenkul varsa ve ortaklaştırma, 9/11/1985 tarihinden önce ise 6785 sayılı İmar Kanununun 46 ncı maddesi, bu tarihten sonra ise 3194 sayılı İmar Kanununun 16 ncı maddesi gereğince ortaklığın giderilmesi hususunda bütün malikler anlaştıkları takdirde, ortaklığın giderilmesi bu anlaşma hükümlerine göre yapılır.


(Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/21 md.) Böyle bir anlaşmaya varılamazsa, her gayrimenkulün ortaklaştırmadan önceki geçer değerleri, birinci fıkrada sözü geçen madde hükümlerine göre ortaklığı gidermekle görevli sulh mahkemesince ayrı ayrı takdir edilerek, bunlara Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan üretici fiyat endeksi uygulanmak suretiyle her bir gayrimenkulün hükme en yakın tarih itibarıyla ulaştığı değerleri tespit edildikten sonra, bunlardan değeri en fazla olan gayrimenkulün malikine, öteki gayrimenkulleri bu değerle satın almasını teklife karar verilir ve bu teklif kabul edilip bedel ödenince ortaklık giderilmiş olur.


Kesinleşen sulh mahkemesi kararının tebliğinden başlıyarak bir ay içinde bede ödenmez veya altı ay içinde ödenmek üzere banka mektubu veya ayni teminat gösterilmezse ortaklaştırılan gayrimenkullerin tümü, imar durumuna göre mümkünse katmülkiyeti muhafaza ve diğer gayrimenkuller buna ilhak edilerek, eğer bu mümkün değilse kat mülkiyeti kaldırılarak, açık artırma yoliyle satılıp ortaklık giderilir ve satış bedeli her gayrimenkulün, ikinci fıkra uyarınca takdir edilmiş olan değerleri arasındaki orana göre, maliklere paylaştırılır.Kat mülkiyetinin kurulması!
Kat Mülkiyeti Kanunu'nda kaldırılan hükümler!

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com