Tapu iptal davası hangi mahkemeye açılır?

Tapu iptal davası hangi mahkemeye açılır?Tapu iptali için ortada haklı bir sebep olmaksızın yapılan tescil veya, tescilin tadili veya terkini ile bir aynı haklan zedelenmiş olması gerekiyor. Dava dilekçe ile mahkemeye açılabiliyor. Peki, tapu iptal davası hangi mahkemeye açılır?


Tapu iptal davası hangi mahkemeye açılır?

Tapu iptali için ortada haklı bir sebep olmaksızın yapılan tescil veya, tescilin tadili veya terkini ile bir aynı haklan zedelenmiş olması gerekiyor.


Bu durumda ayni hakkı zedelenen kimse, Tapu Sicilinin düzeltilmesi için dava açabiliyor. Dava için bir dilekçe ile mahkemeye müracaat ediliyor. Peki, tapu iptal davası hangi mahkemeye açılır?


Tapu iptal davasında yetki taşınmazın bulunduğu yerin Asliye Hukuk Mahkemesinde oluyor. Tapu iptal davası, Medeni Kanun'da şu şekilde açıklanıyor;


Terkin ve değiştirme

I. Yolsuz tescilde

MADDE 1025.- Bir aynî hak yolsuz olarak tescil edilmiş veya bir tescil yolsuz olarak terkin olunmuş ya da değiştirilmiş ise, bu yüzden aynî hakkı zedelenen kimse tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebilir.


İyiniyetli üçüncü kişilerin bu tescile dayanarak kazandıkları aynî haklar ve her türlü tazminat istemi saklıdır.


II. Aynî hakların sona ermesi

MADDE 1026.- Bir aynî hakkın sona ermesiyle tescil her türlü hukukî değerini kaybettiği takdirde, yüklü taşınmaz maliki, terkini isteyebilir.


Tapu memuru bu istemi yerine getirirse, her ilgili, bu işlemin kendisine tebliği tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine karşı dava açabilir.


Tapu memuru, re'sen hâkime başvurarak aynî hakkın sona erdiğinin belirlenmesine ilişkin karar verilmesini istemeye ve hâkimin vereceği karara dayanarak terkin işlemini yapmaya yetkilidir.


III. Düzeltme

MADDE 1027.- İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir.


Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin yapılması biçiminde de olabilir.


Tapu memuru, basit yazı yanlışlıklarını, tüzük kuralları uyarınca re'sen düzeltir.


Tapu iptal davası sebepleri!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com