Tapuda düzeltim davası!

Tapuda düzeltim davası! Tapuda düzeltim davası!

Tapuda düzeltim davası nasıl açılır? Tapuda düzeltim davası nerede açılır? Tapuda düzeltim davasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? İşte tapu düzeltme davası ile ilgili merak ettiğiniz yasal maddeler bu haberde...

Tapuda düzeltim davası nerede açılır?

Tapuda düzeltim davası, Asliye Hukuk Mahkemesinde açılıyor. Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında asliye hukuk mahkemelerinin görevi şu şekilde açıklanıyor:


Asliye hukuk mahkemelerinin görevi

MADDE 2- 

(1) Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.


(2) Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir.


Çekişmesiz yargı işleri kapsamında 382. maddenin 16. bendinde "Aile yurdunun kurulmasına izin verilmesi, kuruluşun tebliğ ve ilanı, kapatılması hâlinde tapu sicilindeki şerhin silinmesine izin verilmesi, taşınmazın bizzat malik veya ailesi tarafından kullanılması şartına geçici olarak istisna tanınması." yer alıyor.


Tapuda düzeltim davası ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar, Avukat Tevrat Duran tarafından şu şekilde kaleme alındı: Kayıt düzeltme davalarında, mahkemece sağlıklı bir inceleme yapılmalı, kayıt maliki ile ismi düzeltilecek kişinin aynı kişi olduğu kuşkuya yer vermeyecek şekilde saptanmalıdır. Bu saptama yapılırken de aşağıda açıklanan yöntem izlenmelidir.


1- Kimlik bilgilerinde düzeltme yapılması istenen dava konusu taşınmazların tapu kayıtları (ilk tesis ve tedavülleriyle) ve kadastro tutanakları (tespit ve tescile esas alınan tüm dayanak belgeleriyle) ayrıca taşınmazlar kadastrodan sonra edinilmişse buna ilişkin tüm belgeler ile birlikte getirtilmelidir.


2- Nüfus Müdürlüğünden, dava konusu taşınmazların tapu kayıtlarında malik olarak görünen kişi ile aynı kimlik bilgilerine sahip bir başka kişi veya kişilerin nüfus kayıtlarının bulunup bulunmadığı araştırılmalı, mevcut ise bu kişi veya kişiler duruşmaya çağrılarak dava konusu taşınmazlarda mülkiyet hakkı iddiaları bulunup bulunmadığı kendilerinden sorulmalı, kaydı düzeltilecek kişilerin nüfus kayıtları, tapu kayıtları ve dayanakları ile bağlantı kurulacak şekilde incelenmelidir.


3- Taşınmazın bulunduğu yerleşim yerinde zabıta aracılığı ile kayıt maliki ile aynı ismi taşıyan başka kişi veya kişilerin bulunup bulunmadığı da araştırılmalıdır.


4- İstem konusunda tanıklar dinlenmelidir.


5- Tüm bu araştırmalar sonucu hala kesin bir kanaat oluşmamış ise mahallinde keşif yapılarak; tanıklar ve varsa tespit bilirkişileri taşınmaz başında dinlenmelidir.


6-6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili maddesine göre, çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemeleridir. Bu itibarla, çekişmesiz yargı işi olan tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davalarına sulh hukuk mahkemelerince bakılması gerekir.  (2)


Açıklanan bu hususlar çerçevesinde yapılacak inceleme ve araştırma sonucu, tapu ve nüfus bilgileri arasında bağlantı ve tutarlılık sağlandığında davanın kabulü yoluna gidilmelidir.


Tapu Sicil Müdürlüğü bu tür davalarda yasal hasım olduğundan dava Tapu Sicil Müdürlüğü’ne açılmalıdır.Tapuda isim tashihi!