Tarhiyat öncesi uzlaşma süreci!

Tarhiyat öncesi uzlaşma süreci! Tarhiyat öncesi uzlaşma süreci!

Tarhiyat öncesi uzlaşma, nezdinde vergi incelenmesine başlanmış mükelleflerin adlarına tarhiyat yapılmadan önce kullanabileceği bir hak olarak tanımlanıyor. Tarhiyat öncesi uzlaşma süreci nasıl işliyor? İşte yanıtı...


Tarhiyat öncesi uzlaşma süreci!

Tarhiyat öncesi uzlaşma, nezdinde vergi incelenmesine başlanmış mükelleflerin adlarına tarhiyat yapılmadan önce kullanabileceği bir hak olarak tanımlanıyor. Tarhiyat öncesi uzlaşma süreci, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan rehberde şu şekilde açıklanıyor:


Tarhiyat öncesi uzlaşma süreci:

A. Uzlaşma Talebinde Bulunulması;

Talebin İncelenmesi ve Uzlaşma Gününün Tespiti; 

Uzlaşmaya Konu Tarh Edilecek Vergi ve Kesilmesi Gereken Ceza Miktarının Yetkili Uzlaşma Komisyonuna ve Mükellefe Bildirilmesi;


Uzlaşma Görüşmesinin Yapılması;

1- Uzlaşmanın Gerçekleşmesi

- Tutanak düzenlenir ve bir örneği mükellefe veya vekiline tebliğ edilir.


- Tutanak vergi ve cezaların ödeme sürelerinden önce mükellefe tebliğ edilirse kanuni ödeme sürelerinde, ödeme süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilirse tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenir.


2- Uzlaşmanın Temin Edilememesi 

- Mükellefin tarhiyat sonrası uzlaşma hakkı ortadan kalkar.

- Tutanak düzenlenir ve bir örneği mükellefe veya vekiline verilir.

3- Uzlaşmanın Gerçekleşmemesi

- Düzenlenen tutanağa komisyonun nihai teklifi yazılır ve tutanağın bir örneği mükellef veya vekiline verilir.


Uzlaşmanın Temin Edilememesi veya Gerçekleşmemesi:

- Vergi dairesi, inceleme raporunda önerilen matrah veya matrah farkı üzerinden gerekli tarh işlemini yapar ve mükellefe vergi/ceza ihbarnamesi ile tebliğ eder.

- Tebliği alan mükellef, tarhiyata karşı tebliğ tarihini takip eden 30 gün içerisinde yetkili vergi mahkemesinde dava açabilir.

- Mükellef, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük dava açma süresi içinde cezalarda indirim hükmünden yararlanabilir.


B. Uzlaşma Talebinde Bulunulması;

Talebin İncelenmesi ve Uzlaşma Gününün Tespiti; 

Uzlaşmaya Konu Tarh Edilecek Vergi ve Kesilmesi Gereken Ceza Miktarının Yetkili Uzlaşma Komisyonuna ve Mükellefe Bildirilmesi;


Uzlaşma Görüşmesinin Yapılmaması;

- Mükellefe uzlaşmaya davet yazısının tebliğ edilememesi 

- Mükellefin uzlaşma talebinden vazgeçmesi.


Uzlaşma dava açma süresi!