Çukurova Balkon

Tarhiyat sonrası uzlaşma nasıl yapılır?

Tarhiyat sonrası uzlaşma nasıl yapılır? Tarhiyat sonrası uzlaşma nasıl yapılır?

Tarhiyat sonrası uzlaşma; verginin tarh edilmesi ve cezanın kesilmesinden sonra başvurulabilecek bir yol olduğundan Tarhiyat Sonrası Uzlaşma olarak adlandırılıyor. Peki, tarhiyat sonrası uzlaşma nasıl yapılır?


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Tarhiyat sonrası uzlaşma nasıl yapılır?

Tarhiyat sonrası uzlaşma; verginin tarh edilmesi ve cezanın kesilmesinden sonra başvurulabilecek bir yol olduğundan Tarhiyat Sonrası Uzlaşma olarak adlandırılıyor. Peki, tarhiyat sonrası uzlaşma nasıl yapılır?


Tarhiyat sonrası uzlaşmanın kapsamına; vergi daireleri tarafından mükellef adına ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vergi dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları (usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile kaçakçılık suç ve cezalarından dolayı vergi ziyaına sebebiyet verilmesi durumunda kesilecek ceza uzlaşma kapsamı dışındadır) girmektedir.


Mükellefler tarafından yasal süresinden sonra verilen beyannameler ile Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesine göre pişmanlık talepli olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin olarak kesilen vergi ziyaı cezaları da uzlaşma kapsamındadır.


Uzlaşma talebi..

- Mükellef,

- Noterden alınmış vekaletnameye dayanarak vekili,

- Tüzel kişiler, küçükler ve kısıtlılarda ise bunların kanuni temsilcileriuzlaşma talebinde bulunabilirler.


Uzlaşma talebi nereye ve nasıl yapılır?

Talep, yetkili uzlaşma komisyonuna veya mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine dilekçe ile yapılır. Dilekçenin taahhütlü posta ile gönderilmesi de mümkündür. Dilekçe yerine geçen Uzlaşma Talep Formları vergi dairelerinden ve Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi adresi www.gib.gov.tr’den temin edilebilir. Ayrıca uzlaşma talep formunu bu rehberin ekinde de bulabilirsiniz.


Talep süresi 

Uzlaşma talebinin vergi/ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekir.


Tarhiyat öncesi uzlaşma yönetmeliği!