Tek-Art İnşaat'ın genel kurul sonuçları tescillendi!

Tek-Art İnşaat'ın genel kurul sonuçları tescillendi!

Tek-Art İnşaat'ın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 15:30‘de gerçekleştirildi. Toplantı sonuçları KAP'ta yayınlandı. 


Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi, Kamuyu Aydınlatma (KAP) olağan genel kurul tescili hakkında açıklama yaptı.

Tek-Art İnşaat'ın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 15:30 gerçekleştirildi. Olağanüstü Genel Kuru toplantı tutanağı ve hazirun cetveli yayınlandı. 

Tek-Art İnşaat'ın KAP açıklaması:
Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.12.2020 tarihinde, saat 15.30'de Küçükçekmece, Halkalı Caddesi No:245/12 Sefaköy / İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.12.2020 Tarih ve 59903848 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinin 24.11.2020 tarih ve 10209 Sayılı nüshasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ile şirket internet sitesinde süresi içerisinde yapılmıştır.

Elektronik Genel Kurul Sisteminden çıkarılan hazır bulunanların listesinin incelenmesinden elektronik ortamda katılan bir katılımcının olduğu görüldü. Toplantı adresinde fiziken mevcut olan pay sahiplerimizin sıralandığı fiziken hazır bulunanların listesinin tetkikinde, şirketin toplam 300.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden;

(i) 49.656.376,721 TL'lik sermayeye karşılık 4.965.637.672 adet hissenin asaleten,

(ii) 52.133.704,76 TL'lik sermayeye karşılık 5.213.370.476 adet hissenin vekaleten,

(iii) 0,000 TL'lik sermayeye karşılık 0 adet hissenin elektronik ortamda olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU tarafından anlaşılması üzerine toplantı Soner YILMAZ tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir. Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Başkanlığının oluşturulması için verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığına Mehmet GÖÇMEN'in Oy Toplayıcılığına Gülsüm IRMAK'ın ve Tutanak Yazmanı olarak İbrahim YILMAZ'ın seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için pan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile kabulüne karar verildi. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi oylanmış olup, oy birliğiyle kabulüne karar verildi. Ayrıca Toplantı Başkanı Mehmet GÖÇMEN Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan şirket yetkilisi Nalan ÖZKAN'ı görevlendirmiştir.

2- Şirket Olağan Genel Kurulu ile ilgili 2019 yılına ait Faaliyet Raporu, ortaklarımızın incelemesine daha önceden sunulduğundan okundu kabul edilmesine, Şirket Yetkilisi Mehmet GÖÇMEN tarafından bağımsız denetim raporu görüş bölümünün okunarak denetim raporunun tamamının okundu kabul edilmesine, Denetçi tarafından verilen raporun, toplantıya katılan Mustafa ÜZÜMCÜ tarafından okunmasına ilişkin önerge 101.790.081,484 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi raporu müzakere edilerek 101.790.081,484 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.

3- SPK Mevzuatı gereği Seri: XI No:29 sayılı tebliğ çerçevesinde düzenlenen ve Faaliyet Raporu içerisinde yer alan 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu müzakereye sunuldu. 2019 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu 101.790.081,484 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle tasdik edilmesine karar verildi.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy kullanma haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların katılımıyla yapılan oylamada;

-Soner YILMAZ 52.133.704,760 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edilmesine,

-Zeynep YILMAZ DEMİRCİ 101.790.081,484 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edilmesine,

-Türkay YILMAZ 101.790.081,484 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edilmesine,

-Fatma YILMAZ 101.790.081,484 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edilmesine,

karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Denetçinin ibrasının görüşülmesine geçildi. Denetçinin 2019 yılına ait faaliyetleri bakımından 101.790.081,484 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle ibra edilmesine karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 16.11.2020 tarih 2020/012 nolu kararı ile Şirketin 2019 yılı zararının Sermaye Piyasası Mevzuatına göre, Geçmiş yıl zararlarına ilave edilmesine ilişkin talebi 101.790.081,484 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesine geçildi. İstifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri yerine Sn. Güneş BİBER ve Sn. Lemi ÇELİK'in Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi uyarınca seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararının 101.790.081,484 TL tekabül eden kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edilmesine karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Şirket Denetçiliğine Mühürdar Cad. Mühürdarbağı Sok. Birlik Apt. No:16/3 Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukim toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden YMM Mustafa ÜZÜMCÜ'nün gelecek ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar seçilmesine ayrıca aylık 2.000,00 TL ücret ödenmesine 101.790.081,484 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetim Hakkındaki Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca 2019 yılı için seçilen ve Genel Kurulun onayına sunulan GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile çalışılması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2020 yılı için GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile çalışılması önerisine 101.790.081,484 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen; 19.09.2019 tarih - 52/1208 sayılı kararı ve 02.04.2020 tarih – 44649743-663.02-E.3856 sayılı kararı hakkında yönetim kurulunca Genel Kurula bilgi arz edildi.

11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2020 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında yönetim kurulu adına Mehmet GÖÇMEN tarafından Genel Kurula bilgi verildi. Şirketin kar dağıtım politikasının açılımı yapılarak; şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmadığı, kar dağıtım politikasının mevcut SPK kurallarına uygun olarak dağıtılması gereken zorunlu temettünün nakden veya bedelsiz hisse senedi şeklinde verilmesi yönünde olduğu belirtildi. Bu kapsamda 2020 yılı ve izleyen yıllarda kar dağıtım politikamızın ekonomik şartlara göre her yıl gözden geçirilmesi ve Genel Kurul bilgi ve onayına sunulmasına müteakip yasal süreler içerisinde yapılması planlandığı hususu Genel Kurulun dikkatine sunuldu.

12- Gündemin onikinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; şirket tarafından 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek olmadığı ve buna bağlı herhangi bir gelir veya menfaat sağlamadığı hususu yönetim kurulunca Genel Kurulun bilgisine arz edildi.

13- Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. 2019 Faaliyet Raporunda da belirtilen Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince şirket bilgilendirme politikası hakkında Yönetim Kurulu adına Mehmet GÖÇMEN tarafından Genel Kurula açıklamalarda bulunuldu. Buna göre Faaliyet Raporumuzun ekinde yer alan Kurumsal Faaliyet Raporunda belirtildiği üzere yıl içerisinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde özel durum açıklamalarının zamanında yapılması, yıl içinde 3 aylık dönemlerde mali tabloların ve Bağımsız Denetim raporlarının KAP'a mevzuat gereği süreler içerisinde bildirim yapıldığı, ayrıca Genel Kurul onayından geçmiş mali tablo, bağımsız denetim raporları Ticaret Sicil Gazetesi ile kamuya duyurulmakta ve şirketin internet sitesi ile KAP'ta yayımlanmakta olduğu hususu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

14- Gündemin ondördüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca yazılı izin verilmesi görüşüldü. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kuruluna TTK 395 ve 396 maddelerinde yazılı iznin verilmesi önerisine 101.790.081,484 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

15- Gündemin onbeşinci maddesine geçildi. Şirket tarafından 2019 yılında Sosyal Yardım, Vakıf ve Derneklere herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

16- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan paydaşlarımız gelecek dönem ile ilgili iyi dilek ve temennilerini ilettiler.

1. dosya için tıklayın

2. dosya için tıklayın

3. dosya için tıklayın

4. dosya için tıklayın