06 / 07 / 2022

Uşak Belediyesi'nden 3 milyon TL'ye satılık arsa!

Uşak Belediyesi'nden 3 milyon TL'ye satılık arsa!

Uşak Belediyesi, Uşak Merkez Bölme Beldesi'nde bulunan arsayıs atışa çıkardı. Akaryakıt ve LPG alanına isabet eden arsanın satış bedeli 3 milyon TL olarak belirlendi.Uşak Belediyesi, Uşak Merkez Bölme Beldesi'nde bulunan arsayıs atışa çıkardı. Akaryakıt ve LPG alanına isabet eden arsanın satış bedeli 3 milyon TL olarak belirlendi.


GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR


Uşak Belediyesinden:


01 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi, türü, paftası, ada-parseli ve m² si belirtilen Uşak Merkez Bölme Beldesi 532 ada, 1-3 parsellerde kayıtlı 12.710,41 m² miktarındaki, imar planında Akaryakıt ve LPG istasyonu olan taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ıncı maddesi gereğince önce Kapalı Teklif Zarfı alınarak ve bilahare Açık Arttırmaya dönüştürülmek suretiyle, satışa çıkarılmıştır.

02 - Taşınmazın İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeninin huzurunda Belediye Encümen odasında yapılacaktır.


S. No:1

ADRES:Uşak Merkez Bölme Beldesi İmar Planında  E=1,20 H=12,50   A+LPG alanına isabet eden taşınmaz

Nevi:Arsa

Ada:532

Parsel:1-3 

Adet:2

metrekare:12.710,41

İhale Tarihi:15.11.2016

İhale Saati:11:00

Muhammen Bedeli KDV Hariç:3.000.000,00 TL

%3 Geçici Teminat:90.000,00 TL

 

04 - İhaleye girecekler:

A - Gerçek Kişiler;

1. Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,

2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,

3. Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

4. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.

b- Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);

1. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),

2. Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,

4. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.

05 - İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira İhale İşleri Bürosunda görülebilir veya isteyene ücretsiz olarak verilebilir.

06 - Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.