28 / 05 / 2022

Uşak Belediyesi'nden 3.8 milyon TL'ye satılık 5 işyeri!

Uşak Belediyesi'nden 3.8 milyon TL'ye satılık 5 işyeri!

Uşak Belediyesi tarafından Merkez Kurtuluş Mahallesi'nde yer alan 5 işyeri ihale ile satışa sunuluyor. İhale 8 Şubat'ta gerçekleşecek..Uşak Belediyesi, Merkez Kurtuluş Mahallesi 5814 ada 1 parselde Bodrum Kat 1 nolu depo, 2 nolu depo, Zemin Kat 4 nolu işyeri, 5 nolu işyeri ve 6 nolu işyerlerini satışa sunuyor. Toplam muhammen bedeli 3 milyon 870 bin 750 TL olarak belirlenen işyerleri için ihale 8 Şubat 2018 tarihinde yapılacak.

 


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Uşak Belediyesinden:

 

1 - Uşak Belediyesi 28.12.2017 tarih ve 2017/1202 Encümen kararı ile Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi, türü, paftası, ada-parselleri, bağımsız bölümleri ve m² leri belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45nci maddesi gereği Açık Artırma Teklif Usulü ihalesi ile satışa çıkarılmıştır.

 

2 - Taşınmazların İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Belediye Encümeninin huzurunda Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

 

*Adresi: Merkez Kurtuluş Mah. 5814 ada 1 parselde Bodrum Kat 1 nolu depo, 2 nolu depo, Zemin Kat 4 nolu işyeri, 5 nolu işyeri ve 6 nolu işyeri

*Adet: 5

*Türü: İşyeri ve Depo

*Ada: 5814
*Pafta: 1
*Metrekare: 2 bin 232 

*İhale tarihi: 08.02.2018
*İhale saati: 16:40

*Muhammen bedel: 3 milyon 870 bin 750 TL

*Geçici teminat: 116 bin 122,50 TL

 

3 - İhaleye girecekler:

a - Gerçek Kişiler;

1. Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgâh ilmuhaberi ile nüfus cüzdan sureti,

2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,

3. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.

b - Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);

1. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),

2. Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,

4. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.

4 - İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira İhale Bürosunda görülebilir veya isteyene ücretsiz olarak verilebilir.

5 - Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

 

İlan olunur.