Uşak Belediyesi'nden 6.1 milyon TL'ye satılık arsa!

Uşak Belediyesi'nden 6.1 milyon TL'ye satılık arsa!

Uşak Belediyesi, Merkez Bozkuş Köyü'nde bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 6 milyon 100 bin TL olarak belirlendi.Uşak Belediyesi, Merkez Bozkuş Köyü'nde yer alan arsayı 6 milyon 100 bin TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 2 Ekim 2018 günü düzenlenecek.

Uşak Belediyesinden:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi, türü, paftası, ada-parseli ve metrekaresi belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-A ve 36’ncı maddesi gereğince önce Kapalı Teklif Zarfı alınarak ve bilahare Açık Arttırmaya dönüştürülmek suretiyle, satışa çıkarılmıştır.

2 - Taşınmaz İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeninin huzurunda Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

Taşınmazın Adresi: Merkez Bozkuş Köyü 192 ada 1 parselde kayıtlı ticaret alanı
Türü: Arsa 
Ada: 192 
Parsel: 192
Metrekare: 31.244,66
Tarihi:02.10.2018
Saati: 16:40
Muhammen Bedel (TL): 6.100.000,00
Geçici Teminat: 183.000,00

3 - İhaleye girecekler:

a- Gerçek Kişiler;

1. Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,

2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,

3. Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

4. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.

b- Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs.);

1. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),

2. Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,

4. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.

4 - İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira İhale İşleri Bürosunda görülebilir veya isteyene ücretsiz olarak verilebilir.

5 - Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.