Vergi yapılandırma başvuruları için son 20 gün!

Vergi yapılandırma başvuruları için son 20 gün!

Eylül 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Torba Yasa ile emlak ve çevre temizlik vergisi yapılandırılabiliyor. Vergi yapılandırma başvuruları için son 20 gün bulunuyor...


Vergi yapılandırma başvuruları için son 20 gün!

Eylül 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunu olan torba yasası ile birçok vergi borcu ve alacağa taksitlendirme hakkı tanınmıştı.


Taksitlendirme hakkı tanınan borçlar arasında, emlak ve çevre temizlik vergisi borçları da bulunuyor.


Kanun kapsamında yapılandırma başvuruları 1 Aralık 2014 tarihinde sona erecek ve taksit ödemeleri de yine bu tarihte başlayacaktı.


Ancak 30 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yer alan karar ile vergi borcu affı başvuru süresi uzatıldı.


Yapılandırma başvuruları en son 31 Aralık'ta yapılacak. Taksit ödemeleri ise 2 Şubat'ta başlayacak. Buna göre vergi yapılandırma başvuruları için son 20 gün bulunuyor.


İlgili karar:

24/11/2014 TARİHLİ VE 2014/7016 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri

MADDE 1 – (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 60 ıncı maddede yer alan başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi, anılan maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine ilişkin süreler hariç olmak üzere, aynı maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.


(2) 6552 sayılı Kanunun 73 ve 80 inci maddelerinde yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.


(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır.


(4) 6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan başvuru süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri anılan fıkralarda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.


Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Torba yasası vergi affı neleri kapsıyor?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com