Yapı kullanma izni olmadan elektrik alınır mı?

Yapı kullanma izni olmadan elektrik alınır mı? Yapı kullanma izni olmadan elektrik alınır mı?

Yapı kullanma izni, inşaat işlemlerinin bittiği zaman yapıda yasal olarak oturuma başlabilmesi için veriliyor. Peki, yapı kullanma izni olmadan elektrik alınır mı? İşte yargıtay kararı örneği..Yapı kullanma izni olmadan elektrik alınır mı?

Yapı kullanma izni, inşaat işlemlerinin bittiği zaman yapıda yasal olarak oturuma başlabilmesi için veriliyor. Bu izin alınmadığı sürece yapı yasal olarak bitmiş olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle bazı abonelikler de sağlanmıyordu.


Ancak; 29 Temmuz 2008 tarih 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5784 Sayılı Kanun ile ruhsatı bulunan, ancak gerekli koşulları yerine getirmediği için yapı kullanma izni olmayan binalara elektrik, su, telefon gibi aboneliklerin yapılabiliyor.


İmar Kanununa eklenen 11'nci geçici madde ile yapı kullanım yerlerine elektrik hizmetlerinin götürülmesine yönelik uygulama da yeniden belirlendi.


GEÇİCİ MADDE 11 – 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (yani 26/07/2008 tarihine kadar) yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir. Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan abonelikler de ait olduğu gruba dönüştürülür."


İskansız binada elektrik aboneliği dava örneği aşağıda yer alıyor:


T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ


E. 2012/9457

K. 2012/12729

T. 17.5.2012

• ELEKTRİK ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Davacının Maliki Bulunduğu Konutun İskan Ruhsatı Mevcut Olmayıp Bu İtibarla Abonelik Tesisi Mümkün Değil İse de 3194 S.K Geçici Ek 11. Md. Uyarınca “Çoğun İçinde Azıda Vardır” Kuralı Uyarınca Gerekli Araştırma Yapılarak Karar Vermek Gerektiği )


• İSKAN RUHSATI ( Elektrik Aboneliği Tesisine Karar Verilmesini İstemi – Davacının Maliki Bulunduğu Konutun İskan Ruhsatı Mevcut Olmayıp Bu İtibarla Abonelik Tesisi Mümkün Değil İse de 3194 S.K Geçici Ek 11. Md. Uyarınca “Çoğun İçinde Azıda Vardır” Kuralı Uyarınca Gerekli Araştırma Yapılarak Karar Verileceği )


• ELEKTRİK ABONELİĞİ TESİSİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ ( Davacının Maliki Bulunduğu Konutun İskan Ruhsatı Mevcut Olmayıp Bu İtibarla Abonelik Tesisi Mümkün Değil İse de 3194 S.K Geçici Ek 11. Md. Uyarınca “Çoğun İçinde Azıda Vardır” Kuralı Uyarınca Gerekli Araştırma Yapılarak Karar Vermek Gerektiği )3194/m.30,31,Ek.Geç.11


ÖZET : Davacı, ikamet ettiği dairenin bulunduğu apartman elektrik aboneliğinin müteahhit adına kayıtlı olduğunu, elektrik aboneliği için davalı kuruma başvurduğunu, başvurusunun müteahhidin şantiye aboneliğinden kaynaklı borcu sebebiyle kabul edilmediğini, ileri sürerek elektrik aboneliği tesisine karar verilmesini istemiştir. Davadan önce Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren 5784 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlar da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 25. maddesinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’na eklenen Ek Geçici 11. madde. “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapı  (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kanalizasyon kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara yol, su, elektrik, telefon vb. gibi altyapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde ilgiliyönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar geçici abonelik yapılabilir, bu halde elektrik ve su bağlanması abone için kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak yapı ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanamaz” hükmü getirilmiştir. Davacının maliki bulunduğu konutun iskan ruhsatı mevcut olmayıp; bu itibarla abonelik tesisi mümkün değil ise de 3194 Sayılı İmar Kanunu’na eklenen Geçici Ek 11. maddesi uyarınca “çoğun içinde azıda vardır” kuralı uyarınca gerekli araştırma yapılarak ve gerektiğinde mahallinde de keşif yapılarak sonucuna göre karar vermek gerekir.


DAVA : Taraflar arasındaki tüketicinin açtığı abonelik sözleşmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresiiçinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:


KARAR : Davacı, ikamet ettiği dairenin bulunduğu apartman elektrik aboneliğinin müteahhit adına kayıtlı olduğunu, elektrik aboneliği için davalı kuruma başvurduğunu, başvurusunun müteahhidin şantiye aboneliğinden kaynaklı borcu sebebiyle kabul edilmediğini, ileri sürerek elektrik aboneliği tesisine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, abonelik müteahhit adına kayıtlı olsa da enerji tüketiminin taşınmaz malikleri tarafından kullanıldığını, abonesiz elektrik tüketiminden doğan bütün borçların ve kaçak elektik kullanım tutanağına istinaden tahakkuk ettirilen borçların ödenmesi halinde abonelik tesisinin mümkün olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkemece, davaya konu binanın 3194 Sayılı İmar Kanunu 30. ve 31. maddelerine dayanarak iskan ruhsatının alınmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı İ. Y. tarafından temyiz edilmiştir.


1- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle davacılar P. S. A., N. Ö., E. B. hakkında 18.10.2011 tarihli celsede ara kararla tefrik edildiğinin anlaşılmasına göre karar başlığında davacı olarak davacı İ. Y. yanında tefrik kararı verilen diğer davacı isimleri yazılmış ise de bu durumun maddi hataya dayalı olup mahallinde her zaman düzeltilmesinin mümkün bulunmasına göre davacının aşağıdaki bendin dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.


2- ) Dava konusu binanın iskan ruhsatının alınmadığı dosya içeriğiyle sabittir. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 30 ve 31. maddeleri hükmüne göre, yapı kullanma izin belgesi bulunmayan yerlerde abonelik tesisi mümkün değildir. Ne var ki; davadan önce 26.7.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren 5784 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlar da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 25. maddesinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’na eklenen Ek Geçici 11. madde. “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapı ( inşaat ) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kanalizasyon kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara yol, su, elektrik, telefon vb. gibi altyapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar geçici abonelik yapılabilir, bu halde elektrik ve su bağlanması abone için kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak yapı ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanamaz” hükmü getirilmiştir. Davacının maliki bulunduğu konutun iskan ruhsatı mevcut olmayıp; bu itibarla abonelik tesisi mümkün değil ise de 3194 Sayılı İmar Kanunu’na eklenen Geçici Ek 11. maddesi uyarınca ”çoğun içinde azıda vardır” kuralı uyarınca gerekli araştırma yapılarak ve gerektiğinde mahallinde de keşif yapılarak sonucuna göre karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.


SONUÇ : Yukarıda 1.bentte açıklanan sebeple davacının sair temyiz itirazlarının reddine 2.bentte açıklanan sebeple hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 21,15 TL. temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 17.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Yapı kullanma izin belgesi başvuru dilekçesi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com