Ankara Batı 2. İcra Dairesi'nden 2 milyon TL'ye maden işletmesi!

Ankara Batı 2. İcra Dairesi'nden 2 milyon TL'ye maden işletmesi! Ankara Batı 2. İcra Dairesi'nden 2 milyon TL'ye maden işletmesi!

Ankara Batı 2. İcra Dairesi; Ayaş Feruz Köyü'ndeki maden işletme işini 10 yıllığına 2 milyon 43 bin TL'den satışa çıkardı. İhalesi; 15 Ocak 2015 günü 10:00 -10:10 arasında yapılacak.Ankara Batı 2. İcra Dairesi; Ayaş Feruz Köyü'ndeki maden işletme işini 10 yıllığına 2 milyon 43 bin TL'den satışa çıkardı. İhalesi; 15 Ocak 2015 günü 10:00 -10:10 arasında  Ankara  Batı Adliyesi Mezat Salonu'nda açık artırma sureti ile yapılacak. 


İhale ilanı: 


GM.SATIŞ 

SATIŞ BATI 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 2011/1201E


T.C. ANKARA BATI 2. İCRA DAİRESİ 2011/1201 ESAS TAŞINMAZ (MADEN İŞLETME RUHSATI)


AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen Maden İsletme Ruhsatının cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


TAŞINMAZIN (MADEN İSLETME RUHSATI)


Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, Feruz Köyü, Ruhsat no: ER:2545762, Sicil no: 68016. Ruhsat Grubu ve Maden Cİnsi: II- A Bazalt (Mıcır). Ruhsat Alanı: 80 hektar. İşletme izin alanı: 18 hektar. 


Ruhsat Yürürlük tarihi:21/06/2005. Borçlu Seyfı Mete adına 21/06/2005 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerli işletme ruhsatı düzenlenmiştir. Saha için Bazalt / (mıcır) işletme izn ise 


25/04/2008 tarihli olarak düzenlenmiştir. Paftalar : H28C2 - H29D1. Saha Ayaş ilçesi Feruz köyünün yaklaşık 2,5 km güneydoğusunda, Evci köyünün yaklaşık 1,5 km güneyinde, Evci köyüne giden yolun 


yaklaşık 1,3 km doğusunda, Pınaryaka köyünün yaklaşık 3,5 km kuzeyinde bulunmaktadır. Faaliyet gösterilen alanların Beypazarı Kadastro Müdürlüğünün 25/05/2005 tarih ve 520 sayılı yazısında tescil 


harici yerlerden olduğunu beriltir yazı ile hazine arazisi olduğu beyan edilen taahhütnamenin mevcut olduğu Ankara Valiliği İl Çevre Ve Orman Müdürlüğünün 07/06/2005 tarih ve 101 sayılı ÇED 


gerekli değildir ve ÇED'den muaf olduğu Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarından anlaşılmıştır.Sahamn teknik nezaretçisinin 24/09/2012 tarih itibariyle teknik nezaretçinin azledilmesi ve teknik 


nezaretçinin mevcut olmadığı ve şu an sahada herhangi bir üretim olmadığı Ruhsat hukukunun faaliyetlerinin durdurulduğu Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarından anlaşılmıştır. Çalışma alam: Üst 


Miyosen yaşlı Bazaltlar içerisinde yer almaktadır.Muhtemel rezerv görünür rezervin %20 oranındadır. Cevher kütlesinin tipi; volkanik, Şekli; yer yer sütun, yer yerde masif, biçimi; Bazik volkanik. 


İşletilebilir görünür rezervin : Bazalt işletme projesinde (500x300) m2 alanda 20 metre kalınlık verilmiştir. İşletme projesinde görünür rezerv miktarı: 550 metre x 300 metre x 20 metre x 2,8 


gr/cm3 = 9.240.000 ton olarak hesaplanmış %30 fire ile çalışıldığı düşünülerek ;9.240.000 tonx 0,7= 6.468.000 ton işletilebilir görünür rezerv hesabı yapılmıştır. Tespit edilen bu rezervin teknik 


ve emniyetli olarak üretilebilmesi için ocak şevinin 45 derece yapılarak üretim yapılması gerektiği mevcut ruhsat alanın köşelerinin içinde kalan ruhsat alanlarının ve yerleşim yerlerine olan 


topuk mesafeler de dikkate alındığında (ruhsat alanı üzerinde kırma eleme tesisleri vs. olması durumunda) rezervin 1/4 lük kısmının üretilebileceği bu miktarında 1.617.000 ton olduğu tespit 


edilmiştir. Bu rakamdan sahadaki mevcut üretilmiş 255.000 ton üretim düşüldüğünde kalan ekonomik rezervin 1.362.000 ton olacağı hesaplanmıştır. İşletilebilir rezerv: 1.362.000 ton. Bu değerler 


çerçevesinde ocak başı satış fiyatı 6,00TL/ton olarak alınmıştır. Kıymet takdirine esas birim fiyatı: Ocak başı satış bedeli - üretim maliyeti: 6,00 - 4,50 TL/ton = 1,50 TL/ton. Kıymet takdiri: 


2.043.000 TL olarak tespit edilmiştir.


Kıymeti : 2.043.000,00 TL


KDV Oranı : %18


1. Satış Günü : 15/01/2015 günü 10:00 -10:10 arası


2. Satış Günü : 11/02/2015 günü 10:00 - 10:10 arası


Satış Yeri : Ankara Batı Adliyesi Mezat Salonu -Satış şartları:


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 


verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli 


bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki besinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın 


tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanh alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi 


düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) 


günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri 


lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil - Maden işleri Genel Müdürlüğü takyidatı ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 


ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul 


olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


^ 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- İhaleye katılmak isteyen taliplilerin 3213 sayüı Maden KanunıTnun 43/2 maddesinde "Maden ipletme ruhsatını iktisap etmek isteyen talibin bu hakkın iktisabı için aranan kanuni şartları haiz 


olması lazımdır. Talip bu şartları haiz bulunduğunu, Bakanlıktan alacağı vesika ile ispat eder. icra dairesi bu vesikayı ibraz etmiş olan talipliler arasında satışı yapar" hükmü gereğince söz 


konusu vesika Ue ihaleye katılabilirler.


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/1201 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze' başvurmaları ilan 


olunur.l 1/11/2014


İhale ilanı için tıklayın