Ankara Yenimahalle'de 8.6 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Ankara Yenimahalle'de 8.6 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Ankara 4. İcra Dairesi Müdürlüğü, Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Ergazi İmar Mahallesi, 42956 ada 5 parselde yer alan arsayı 8 milyon 610 bin TL'ye icradan satıyor...


Ankara 4. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından  Ankara  ili, Yenimahalle ilçesi, Ergazi İmar Mahallesi, 42956 ada 5 parselde yer alan arsa 8 milyon 610 bin TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 18 Şubat 2020 tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. ANKARA 4. İCRA DAİRESİ
2018/7889 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Ergazi İmar Mahallesinde kain imarın 42956 ada 5 parselinde kayıtlı 8.610,00 m2 yüzölçümlü "Arsa" vasıflı taşınmaz bir borç nedeniyle açık artırma suretiyle satılacaktır. Satılmasına karar verilen parsel, tapu kayıtlarına göre Ergazi İmar Mahallesinde, Belediye kayıtlarına göre ise Batı sitesi mahallesi sınırları içerisindedir. Parsel, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile 2330. Caddeye cephelidir.Parsel kuş uçuşu olarak; Fatih Sultan Mehmet Bulvarına (İstanbul yolu) yaklaşık 200 m mesafede bulunmaktadır. Parsel fiili olarak 2331. Sokak cephelidir. Zemini eğimsiz ve engebesiz olup topoğrafik yapısı inşaat yapımına uygundur. Parsel üzerinde fiili durumda; yarısı parsel sınırları dışında kalan bina mevcuttur. Eskiden parsel üzerinde var olan yapının yıkıldığı ve kısmen molozların bulunduğu gözlenmiştir. Parsel etrafı tel örgü ile çevrilmiştir. Yakınında her türlü alt yapı hizmetleri mevcut olup, Belediye hizmetlerinin tümünden yararlanmaktadır. Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 27/12/2018 tarih ve 73209981-250-E.60280 sayılı yazısı ile "..... Tabiat varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 12/12/2018 tarih ve E.233736 sayılı yazısı, ile konunun incelenerek 28/02/2017 tarihli 2017/2 sayılı genelgesi kapsamında değerlendirilmesi istenmektedir. Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Ergazi İmar Mahallesi, 42956 ada 5 nolu parsele ilişkin dosyasında yapılan incelemede; 8610,15 m² yüzölçümlü 42956 ada 5 nolu parselin 1007,47 m2'lik kısmının, mülga Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 02/06/1992 gün ve 2436 sayılı kararıyla sit alanı ilan edilmiş, mülga Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 07/05/1998 gün ve 5742 sayılı kararı ile de koruma statüsü 1.Derece Doğal ve Tarihi sit olarak belirlenen AOÇ 1.Derece Doğal ve Tarihi Sit alanı içerisinde kaldığı, Bahse konu parselin "Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ve 1.Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında " Ağaçlandırılmış Alanlar" olarak kullanım kararı olduğu, Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ve 1.Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, Plan raporunda "Ağaçlandırılmış Alanlar" ile ilgili Atatürk Orman Çiftliği arazileri içerisinde yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile yetişmiş ağaç dokusuna sahip olan ve planlama çalışmasında ağaçlandırılmış alanlar olarak belirtilen alanlarda piknik vb. aktiviteler yer alamaz; amacı dışında kullanılamaz. Bu alanlarda koşu,kros, gezinme, dinlenme, doğa ile bütünleşmeye yönelik aktiviteler yapılacaktır. Yangın vb. tahribata karşı gerekli altyapı ve tedbirler alan yöneticisi (AOÇ Müdürlüğü) tarafından sağlanacaktır." ve Plan notlarında "AOÇ Müdürlüğünce ilgili kurum ve kuruluşlara tahsis edilerek ağaçlandırılmış olan alanlar amacı dışında kullanılamaz. Bu alanlarla birlikte tarımsal üretim alanları ve ağaçlandırılacak alanlar kentin mikroklima ve toprak yapısına uygun ağaç türleri dikilerek korunacaktır. " hükümlerinin yer aldığı tespit edilmiştir. "Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Ergazi İmar Mahallesi, 42956 ada 5 nolu parselin 1.DERECE DOĞAL SİT ALANINDA KALAN KISMINA AİT YÜRÜRLÜKTEKİ İMAR PLANI HÜKÜMLERİNE UYULMASI KAYDIYLA ANILAN TAŞINMAZIN 1.DERECE DOĞAL SİT ALANINDA KALAN KISMININ SATIŞINDA SAKINCA BULUNMAMAKTADIR. " Hususu bildirilmiştir.(Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)
Adresi : Batı Sitesi Mahallesi (Tapu Kaydında Ergazi İmar Mahallesi) Fatih Sultan Mehmet
Bulvarı, 2330. Cadde, 42956 ada 5 Parsel arsa Yenimahalle/ANKARA
Yüzölçümü : 8.610 m²
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13/07/2018 tarih ve 07681 nolu yazısı ile, 1/1000 ölçekli, 84136 nolu parselasyon planı kapsamında kalan, Yenimahalle ilçesi, Ergazi Mahallesi, İmarın 42956 Ada 5 nolu parselinin; E:1.00, Hmax: Serbest yapılaşma koşulları ile "KENTSEL ÇALIŞMA ALANI" kullanımında kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 8.610.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Ankara Kadastro Müdürlüğünün 19/03/2018 tarih ve 759134 sayılı yazısına istinaden 1.DERECE DOĞAL SİT ALANINDA KALMAKTADIR. 30/03/2018 TARİH VE 17444 YEVMİYE
1. Satış Günü : 18/02/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 17/03/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/7889 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.