Antalya Havalimanı yeni verici istasyon binası yapım işi ihalesi 1 Aralık'ta!

Antalya Havalimanı yeni verici istasyon binası yapım işi ihalesi 1 Aralık'ta!Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü; Antalya Havalimanı yeni verici istasyon binası yapım işini 1 Aralık 2014 tarihinde ihaleye çıkarıyor. Söz konusu iş 300 gün sürecek.


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü; Antalya Havalimanı yeni verici istasyon binası yapım işini ihaleye çıkarıyor. Söz konusu iş 300 gün sürecek. 


İhalesi; 1 Aralık 2014 tarihinde saat 14.00'te Devlet Hava Meydanları İşletmesi Antalya Havalimanı Başmüdürlüğü Toplantı Salonu'nda açık ihale usulü ile yapılacak. İHALE İLANI:


ANTEN PLATFORMU BİNASI AYPIMI HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 25727


DHMİ ANTALYA HAVALİMANI YENİ VERİCİ İSTASYON BİNASI YAPIMI


DEVLET HAVA MEYDANLARI İSLETMESİ GENEL MÜPÜRLÜĞÜ ANTALYA HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ


DHMİ ANTALYA HAVALİMANI YENİ VERİCİ İSTASYON BİNASI YAPIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


İhale Kayıt Numarası : 2014/148387


1-İdarenin


a) Adresi : DHMİ ANTALYA HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ 1 07230 MERKEZ ANTALYA MERKEZ/ANTALYA


b) Telefon ve faks numarası : 2423303030 - 2423303302


c) Elektronik Posta Adresi : Altan.ALTAN@dhmi.gov.tr


ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 


2- İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı : İNŞAAT, MEKANİK VE ELEKTRİK PROJELERİ İLE VERİCİ İSTASYONU ANTEN PALTFORMU BİNASI YAPIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.


b) Yapılacağı yer : DHMİ ANTALYA HAVALİMANI


c) işe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır,


ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (ÜÇYÜZ) takvim günüdür.


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer : DHMİ ANTALYA HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU


b) Tarihi ve saati : 01.12.2014 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.


4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.


4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:


4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan BIII gurubu işler benzer iş olarak değerlendirilecektir.


4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Şantiye Şefi: 10 Yıl deneyimli inşaat mühendisi ve/veya mimar Mühendis : 5 Yıl deneyimli elektrik ve/veya elektrik-elektronik mühendisi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ ANTALYA HAVALİMANI SATIN ALMA VE İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ ANTALYA HAVALİMANI SATIN ALMA VE İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13. Diğer hususlar:


İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1


İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İhale ilanı için tıklayın