09 / 08 / 2022

Arsa nasıl bölünür?

Arsa nasıl bölünür?

Tek bir kimsenin mülkiyetinde olan arsalar, yapılacak ifraz işlemi ile bölünebiliyor. Ancak arsa bölünmesi için bazı şartlar aranıyor. Peki, bir arsa üzerinde ifraz işlemi nasıl yapılır? Arsa nasıl bölünür?Arsa nasıl bölünür?

Tek bir kimsenin mülkiyetinde olan arsalar, yapılacak ifraz işlemi ile bölünebiliyor. İfraz işlemi ile  tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmazın teknik usullere göre düzenlenen haritalarla gerek kazaen ve gerekse rızaen (yargı yoluyla veya anlaşarak) belli parsellere bölünerek, her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilebiliyor.


Ancak arsa bölünmesi için bazı şartlar aranıyor. Peki, bir arsa üzerinde ifraz işlemi nasıl yapılır? Arsa nasıl bölünür?


Gerekli belgeler:

-Krokili beyanname. (Kadastro Müdürlüğü’nce tanzimli)


-Taşınmaz mal belediye ve mücavir alan sınırları çerisinde ise Belediye Encümen kararı, dışında ise İl idare Kurulu kararı.


-Taşınmaz mal malikinin veya maliklerinin nüfus hüviyet cüzdanları veya pasaportları,malik veya malikler bizzat müracaat etmiyorlarsa ifraz işlemi için açık yetkinin bulunduğu düzenleme şeklinde vekâletnameleriyle vekilin nüfus cüzdanı veya pasaportu.


-Malik veya maliklerin veya vekâleten yapılıyorsa temsilcinin(vekilin)ikişer adet fotoğrafları.


Arsa bölünmesi için yapılacaklar:

-Serbest mühendislerce düzenlenmiş ifraz (ayırma) işlemini gösterir krokili beyannamenin Kadastro Müdürlüğü’ne ibrazı.


-Kadastro Müdürlüğü’nce krokili beyannamenin uygunluğunun kontrolü ve onaması.


-İşlemin Belediye Encümeni ve İl İdare Kurulu’nca tasdiki.


-Kadastro Müdürlüğü’nce evrakın Tapu Sicil Müdürlüğü’ne sevki.


-Tapu Sicil Müdürlüğü’nce hukuksal bir engelin bulunmaması halinde, tapu harçlarının tahsili suretiyle işlemin ikmal edilip,tescilinin yapılması.


Arsa bölme masrafları 2015..

a)İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 11,38)


b) (5831 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden(Binde 11,38)


c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden(Binde 4,55)


Arsa hisse devri nasıl yapılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com