16 / 08 / 2022

Beşiktaş'ta 12 milyon TL'ye icradan satılık dükkan!

Beşiktaş'ta 12 milyon TL'ye icradan satılık dükkan!

İstanbul 10. İcra Dairesi Beşiktaş Rumeli Hisarı Mahallesi'nde yer alan dükkanı 12 milyon TL bedelle icradan satışa çıkardı.İstanbul 10. İcra Dairesi Beşiktaş Rumeli Hisarı Mahallesi'nde yer alan dükkanı satışa çıkardı. Dükkanın satış bedeli 12 milyon TL olarak belirlendi.

T.C. İSTANBUL10. İCRA DAİRESİ
2020/457 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Tapu Kaydı/Özellikleri : İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi, Nisbetiye Mevkii, 1521 Ada, 95 Parsel, 110,00 M2 yüzölçümlü kargir dükkan nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur. Dosyada mevcut İstanbul 10. İcra Hukuk Mahkemesinin 01/03/2021 tarihli bilirkişi raporuna göre "İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Etiler Rumelihisarı Mahallesi Şehit Ahmet Acarkan Sokak No:9 adresinde yer alır. Binanın tabanda tam oturumlu olduğu tespit edilmiştir. 9 kapı sayılı yerde bulunan 95 Parselin Zemin Katında Yıldız Çiçeği Sokaktan girişli hali hazırda tadilatta olanrestoran yer almaktadır. 9 Kapı sayılı yerde bulunan 95 Parseldeki binanın Şehit Ahmet Acarkan Sokaktan bakışa göre sağ köşesinde ve hemen arka cephesinde iki adet küçük dükkan yer alıp, bunlardan biri yaklaşık 15,00 m² alanlı Elektrikçi, diğerinin yaklaşık 25,00 m² alanlı Tesisatçı olarak faaliyette dükkanlar olduğu gözlenmiştir. Yöre yoğun iskân ve işyeri bölgesi olarak gelişim göstermiş olup, çevrede her türlü ihtiyacın karşılandığı alış veriş merkezleri bulunmaktadır. Ulaşım son derece rahat ve kolay olup, taşınmazın önündeki Şehit Ahmet Acarkan Sokaktan ve çok yakın olan yürüme mesafesindeki Nibatiye Caddesinden sağlanmaktadır. Etiler semtinde yer alıp, İstanbul'un mutena yerleşim yerlerinden olup, gelir düzeyi yüksek ailelerin tercih edilen bölge konumundadır" denilmektedir
İmar Durumu : 18.06.1993 tarihli onalı 1/5000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı ve 10.12.1993 tarihli onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama imar Planında; 10.01.1952 onanlı 1/500 ölçekli Mevzil imar Planının geçerli olduğu alanda 95 Parsel Karakol Alanıında kaldığı;Söz konusu 95 Parsel sayılı yerde bulunan binanın 16.05.1963 tarih 2134 sayı ile Yapı Muayene Raporunun bulunduğu, İmar İşlem Dosyasında binaya ait onaylı projesinde bağımsız bölüm numaraların bulunmadığı, tüm bağımsız bölümlerin 150,00 m²nin altındadır.
Kıymeti : 12.000.000,00 TL -KDV Oranı : %18 - Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 09/09/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 07/10/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu B Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda
SATIŞ ŞARTLARI : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

Beşiktaş ta 12 milyon TL ye icradan satılık dükkan!

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR**********************07 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.alıcıya ait olacak giderler ve hususlar : İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır.Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir.Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. Göre Satış İlanının Tebliği: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/457 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/07/2021