Bir parselde birden fazla bina yapılması!

Bir parselde birden fazla bina yapılması! Bir parselde birden fazla bina yapılması!

Bir parsele birden fazla bina yapılabilir mi, yanıtı için haberimizi inceleyebilirsiniz. İşte Bir parsele birden fazla bina yapılması ve detayları...Bir parselde birden fazla bina yapılması!

Bir parselde birden fazla bina yapılması, söz konusu parselin plan notlarına göre mümkün olabiliyor. Söz konusu parselin plan notlarında aksi yönde bir not yer almadığı takdirde bir parselde birden fazla yapı yapılabiliyor.


Konu ile ilgili husus Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 25. maddesinde şu şekilde ele alınıyor;


Madde 25 – 

Uygulama imar planında aksine bir hüküm yoksa bu Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki ölçülere uyulması kaydı ile bir parsele, birden fazla yapı yapılabilir. Ancak binalar arası mesafe her yapının yüksekliğine göre yaklaşma mesafeleri ayrı ayrı tespit edilip toplanmak suretiyle bulunur. Bu Yönetmelikteki bu mesafeler çıkma yapılmak suretiyle daraltılamaz. Bahçe mesafeleri, eksik katlı yapılarda da imar planında veya planda hüküm bulunmaması halinde bu Yönetmelikte belirtilen yapı yükseklikleri dikkate alınarak tespit edilir.


Umumi binalar için Belediye Encümenince kabul edilecek fonksiyon şeması ve prensip kararlarına göre proje tanzim edilir.


Maliklerin talebi halinde, tapu idareleri imar parsellerini imar adası içinde tevhid ederek yeni elde edilen imar parselleri üzerinde yatay kat mülkiyeti veya kat irtifakı tesis ederler.


Yukarıdaki hükümde de belirtildiği üzere, bazı ölçülere uyulması halinde bir parsele birden fazla yapı yapılabiliyor. Söz konusu şartlar aynı yönetmelik kapsamında 18. maddede sıralanıyor.


Madde 18 -

1) Ön bahçe mesafeleri: İskan alanlarında yapılacak binaların ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az (5.00) m. dir.


2) (Değişik bent:RG-2/9/1999-23804) Yan bahçe mesafeleri: Bodrum katlarda iskan edilen katlar da dahil, 4 kata kadar (4 kat dahil) olan binalarda yan bahçe mesafeleri en az (3.00) m.dir. Fazla her kat için yan bahçe mesafeleri (0.50) m. artırılır.


3) (Değişik bent:RG-2/9/1999-23804) Yan bahçe mesafelerinin hesabında dikkate alınacak kat adedi: Bodrumlarda iskan edilen katlar da dahil, binada yer alan iskan edilen katların toplam yüksekliğinin üçe bölünmesi ile bulunacak sayıdır. (Ek:RG-13/7/2000-24108) (2.50) m.'yi aşan artık değerler 1 kat adedine tekabül eder.


4) (Ek bent:RG-1/6/2013-28664) Arka bahçe mesafeleri: Bodrum katlarda tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan bodrum katlar dahil 4 kata kadar olan binalarda arka bahçe mesafesi en az (3,00) m.dir. Fazla her kat için bu mesafe (0,50) m. arttırılır.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com