02 / 07 / 2022

Çevre gelirleri nelerdir?

Çevre gelirleri nelerdir?

Çevre gelirleri, çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için vatandaşlardan alınan ücretlere deniyor. Buna göre çevre gelirleri nelerdir? Çevre gelirlerinin tahsili nasıl olur?Çevre gelirleri nelerdir? 

Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi için bütçeye gelir kaydedilecek çevre katkı payı ve diğer gelirlerin tahsili, Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alıyor.


Yönetmeliğe göre, çevre gelirleri arasında büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilen su ve kullanılmış suları uzaklaştırma bedelinin yüzde biri oranında alınacak bedeller de yer alıyor.


Çevre gelirleri ve çevre gelirlerinin tahsili ile ilgili yasal hükümler aşağıda şu şekilde sıralanıyor:


Çevre gelirleri

MADDE 5 – (1) Çevre katkı payı ve gelirler;

a) (Değişik:RG-19/3/2009-27174) İthale konu kontrole tabi yakıt ve atıkların CIF bedelinin yüzde biri ile hurdaların CIF bedelinin binde beşi oranında alınacak miktardan,

b) Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilen su ve kullanılmış suları uzaklaştırma bedelinin yüzde biri oranında alınacak miktardan,

c) 2872 sayılı Çevre Kanununa göre verilecek idarî para cezalarından ilgili mevzuatına göre genel bütçeye gelir kaydedilenlerden,

ç) Bu Yönetmeliğe göre verilecek kredilerin faizleri, banka faizleri ve kredi anapara geri dönüşlerinden,

d) Her türlü hibe, bağış, yardım ve diğer gelirlerden,

oluşur.


(2) (Ek:RG-19/3/2009-27174) 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesinde verilen yetkiye dayanılarak bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen oranların, Bakanlar Kurulunca ayrıca belirlenmesi halinde bu oranlar uygulanır.


Çevre gelirlerinin tahsili

MADDE 6 – (1) Tahsil,

a) (Değişik:RG-19/3/2009-27174)  İthale konu kontrole tabi yakıt, atık veya hurda ithalinde;


1) Malın ithalatı esnasında; Gümrük idaresine sunulan gümrük beyannamesinde belirtilen CIF bedeli üzerinden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen oranda çevre katkı payı, ilgili muhasebe birimi hesaplarına bütçe geliri kaydedilmek üzere ödenir.


2) Çevre katkı payının yatırıldığına dair belgenin beyannameye eklenmesi ve gümrük idaresine ibraz edilmesi zorunludur.


3) Çevre katkı payının tahsili gerçekleştirildikten sonra Gümrük Mevzuatı çerçevesinde ithale konu malın ithaline izin verilir.


4) Çevre katkı payına ilişkin tahsilât karşılığı verilen alındı belgesi ve gümrük giriş beyannamesinin ithalatçı tarafından onaylı suretleri ithalatın gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar Bakanlığa ibraz edilir. Bakanlıkça inceleme işlemleri bir ay içinde sonuçlandırılır.


5) Çevre katkı payını yatırmayan veya yatırdığını belgelemeyen ithalatçıların, kontrole tabi yakıt, atık ve hurda ithalatı için düzenlenen yazı veya belgeleri iptal edilir ve yeni belge düzenlenmez, ancak, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yeni talepler değerlendirilir.


b) Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince; çevre temizlik vergisi, katma değer vergisi dâhil her türlü vergi ve cezadan arındırılmış net metreküp karşılığı su bedeli ve kullanılmış suları uzaklaştırma bedeli olarak tahsil edilen meblağın yüzde biri oranındaki tutar en geç ertesi ayın onbeşine kadar büyükşehir belediyesinin bulunduğu mahaldeki ilgili muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve bütçeye gelir kaydedilir. Büyükşehir belediyelerince ilgili muhasebe birimine yatırılan tutarı gösteren alındı belgesi, tutarın yatırıldığı ayın sonuna kadar ilgili büyükşehir belediyesince Bakanlığa gönderilir.


c) Yurt içinden veya yurt dışından temin edilecek her türlü hibe, yardım ve bağışlar, Bakanlık merkez muhasebe birimi veznesine veya Banka hesabına, bütçeye gelir kaydedilmek üzere yatırılır.


ç) Kredi anapara geri dönüşleri ve kredi faizleri, buna ilişkin Bakanlık merkez muhasebe birimindeki ilgili borç kaydının kapatılmasını sağlanmak üzere bütçe geliri hesabına kaydedilir.


(2) Bu maddeye göre tahsil edilen gelirler, bütçeye gelir kaydedilir. Bu gelirlerden iadesi gereken tutarlar, bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabının çevre gelirleri yardımcı hesap kodundan ilgili muhasebe birimince usulüne uygun olarak iade edilir.


(3) Bu maddede sayılan gelirlerin tahsilatında 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.Çevre katkı payı nedir?
Çevre gelirlerinin takip ve tahsili yönetmeliği!
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com