30 / 06 / 2022

Çevre ödeneğinin kullanımı!

Çevre ödeneğinin kullanımı!

Çevrenin iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi amacıyla toplanan çevre gelirleri, hangi işler için kullanılıyor? İşte çevre ödeneğinin kullanımı ile ilgili esaslar bu haberde...Çevre ödeneğinin kullanımı!

Çevre ödeneği, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için vatandaşlardan alınan ücretlere deniyor. Ödeneğin kullanımı ile ilgili esaslar, Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alıyor.


Konu ile ilgili yasal hükümler, yönetmeliğin 7. maddesinde sıralanıyor:


Ödeneğin kullanımı

MADDE 7 – 

(1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen gelirlerden tahsil edilecek tutarlar karşılığı aşağıda belirtilen giderler için bütçeye ödenek öngörülür. Bütçede yer alacak bloke ödeneklerin; tahsilat miktarı dikkate alınarak serbest bırakılmasına ilişkin iş ve işlemler Strateji Geliştirme Başkanlığınca takip edilir. 


(2) Söz konusu ödenek;

a) (Değişik:RG-19/3/2009-27174) Atıksu arıtımı, atık bertarafı ve katı atık geri kazanım tesislerinin gözetim, fizibilite, etüt, proje ve inşaat işlerinin kredi veya yardım suretiyle desteklenmesinde,

b) Hava, su ve toprak kalitesinin ölçüm ve izleme ağının oluşturulması için yapılan harcamalarda,

c) Gürültünün önlenmesiyle ilgili etüt ve projelerin desteklenmesi için yapılan harcamalarda,

ç) Acil müdahale planlarının hazırlanması için yapılan harcamalarda,

d) (Değişik:RG-19/3/2009-27174) Çevresel etki değerlendirmesi faaliyetleri ile çevre düzeni planlarının yapımı için yapılan harcamalarda,

e) Havza koruma planı çalışmaları için yapılan harcamalarda,

f) Biyolojik çeşitliliğin korunması için yapılan harcamalarda,

g) Çölleşme ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları için yapılan harcamalarda,

ğ) Stratejik çevresel değerlendirme için yapılan harcamalarda,

h) Nesli tehlikede olan bitki ve hayvan türleri ile yaşama ortamlarının korunması için yapılan harcamalarda,

ı) Uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanması için yapılan harcamalarda,

i) Çevre eğitimi ve yayını ile ilgili faaliyetler için yapılan harcamalarda,

j) İhtisas komisyonları için yapılan harcamalarda,

k) Çevre kirliliğinin giderilmesi için yapılan harcamalarda,

kullanılır.Çevre gelirleri nelerdir?
Çevre gelirlerinin takip ve tahsili yönetmeliği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com