26 / 03 / 2023

Gaziantep'te 32.9 milyon TL'ye 10 yıllığına kiralık 20 gayrimenkul!

Gaziantep'te 32.9 milyon TL'ye 10 yıllığına kiralık 20 gayrimenkul!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gaziantep'te yer alan 20 adet gayrimenkulü toplam 32 milyon 910 bin TL bedelle 10 yıllığına kiraya verecek.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gaziantep'te yer alan 20 adet gayrimenkul için kiralama ihalesi düzenliyor. Gayrimenkullerin 10 yıllık kira bedeli 32 milyon 910 bin TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1- İHALENİN KONUSU:
Mülkiyeti Belediyemize ait, şartnamesinde sıra numarası, adresi ve niteliği belirtilen 20 adet muhtelif taşınmazın tamamının 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işidir.
2- İŞİN SÜRESİ:
İşin süresi, İdare tarafından kiracıya yapılacak iş yeri teslim tarihinden itibaren 10 (on) yıldır.
3- MUHAMMEN BEDEL:
İhale konusu işin muhammen bedeli aylık 274.250,00-TL + KDV olmak üzere, 10 yıllık toplam muhammen bedeli 32.910.000,00-TL + KDV’dir.
4- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
İhale konusu iş, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35. maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.
5- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00-TL karşılığında Belediyemiz İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.
6- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:
Yukarıda belirtilen işe ait geçici teminat tutarı 10 yıllık muhammen bedelin % 3’ü olan 987.300,00.-TL’dir. Geçici teminat miktarı Türkiye Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi nezdindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait IBAN NO: TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 nolu hesaba nakden yatırılabileceği gibi limit dahili Banka Teminat Mektubu olarak Belediyemiz İhale İşleri Şube Müdürlüğüne verilebilecektir.
7- İHALENİN YERİ, SAATİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
Söz konusu yerlerin ihalesi 6 Ekim Çarşamba günü saat 15.30 ’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümeni ‘nce) yapılacaktır.
İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube Müdürlüğüne en geç 6 Ekim Çarşamba günü saat 12.00 ‘a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Gaziantep te 32.9 milyon TL ye 10 yıllığına kiralık 20 gayrimenkul!

8- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
A. İÇ ZARF
Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.
Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.
B. DIŞ ZARF
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden veya eDevlet ‘ten temin edilecek),
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi, 
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
e) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekâletname ile imza sirküsü,
f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur 
Geri Dön