Hangi gayrimenkuller haczedilemez?

Hangi gayrimenkuller haczedilemez?Koronavirüs salgınıyla beraber, geçim sıkıntıları da yaşanmaya başladı. Geçim sıkıntıları ise birçok borcun ödenememesine neden oldu. Alacaklılar icra takipleri başlattı. Peki haciz durumunda hangi mallar haczedilemez?


Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü köşesinde icra takibini ve borçların ödenmesini kaleme aldı.

İşte Tamer Heper'in 'Borca taksit imkanı' başlıklı yazısı...

Son 1.5 senedir Kovid-19 salgını yaşamlarımızı alt üst etti. Salgın, para akışının da kısıtlanmasına neden oldu. Bu sebeple geciken ödemelerle ilgili alacaklılar da ödemelerini almak amacıyla icraya başvurdu. İcrayla tahsil halinde borç kişiler taksit yaptırabiliyor. 

Hangi gayrimenkuller haczedilemez?

KORONA DENGELERİ BOZDU 

2020 Mart'tan beri hayatımızda olan Kovid-19 salgını, yaşamlarda köklü değişikliklere neden oldu. Sağlık kadar ticari hayatı da etkisi altına alan salgın sebebiyle alacaklılar mahkeme aracılığıyla ya da ilamsız (mahkeme kararı olmadan) icra takibine başvurarak alacaklarının tahsilini talep ediyor. Alacaklılar kapıya dayanınca borçlu kişinin ödeme niyetini sergileyerek kolaylık isteme hakkı da bulunuyor.

BUNLARA DİKKAT!

İtiraz edilen takip nasıl sürdürülür? Yapılan takiple ilgili itiraz yapıldığında eğer takip bir ilama yani mahkeme kararına dayalı şekilde gerçekleştirildiyse ve bir ödeme makbuzu ya da bir ödeme belgesi ibraz ediliyor ya da zamanaşımı iddiası geçerli sayılıyorsa takibin geri bırakılmasının kararını mahkeme verir. Eğer bu şekilde bir belge sunulamıyorsa takip sürer.

İtirazda bulunulan takip ilamsız takip ise bu durumda alacaklı ya 6 ayda icra hukuk mahkemesine başvuruda bulunup itirazın kaldırılması ya da bir senede mahkemelere başvuru yapıp itirazın iptalini talep etmeli. Takibin sürmesi mahkemelerce alınacak karara göre olur.  

Hangi gayrimenkuller haczedilemez?

ORTAK MALLAR İÇİN

Bir kişinin borcu kesinleştiğinde mallarına haciz tatbik edilir ancak haczedilecek mal birileri ile ortaksa bu haciz nasıl yapılır?

Ortaklık iki türlü gerçekleşir. Birinci tür ortaklık ‘paylı mülkiyet’ olur. Bu ortaklıkta ortakların, söz konusu maldaki hisseleri belirlenmiştir. Borçlunun hissesi üzerine haciz uygulanır. 

Fakat diğer tür ortaklık ‘elbirliği ortaklığı’dır ki bu ortaklık durumunda ortakların hisseleri belirli olmaz. Bu durumda icra müdürü durumu gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu müdürlüğüne ve diğer ortaklara bildirir ve hisselerin tespit edilmesi amacıyla gerekli işlemin yapılması için alacaklıya yetki tanır.

MAL KENDİNE AİT DEĞİLSE

Haciz durumunda malın kendisine ait olmadığı belirtilirse ne olur?

Herkesin yanında olan ya da elindeki mal mutlaka kendisinin malı anlamına gelmez. Bazen bir başkasının malı da borçluda bulunabilir. Hacizde borçlunu malın kendisine ait olmadığını iddia etmesine ‘istihkak iddiası’ ismi verilir. Bu iddiada malı elinde bulunduran borçlu tarafından gerçekleştirilebileceği gibi malın esas sahibi olan üçüncü şahısca da yapılabilir.

Hangi gayrimenkuller haczedilemez?

Yani haciz edilecek malın kendisine ait olmadığı iddiasında bulunabileceği gibi bir üçüncü şahıs da o malın kendisine ait olduğunu belirtebilir. Bu durumda haczi tatbik edecek icra memuru durumu tutanakta belirtir ve durumu iki tarafa aktarır, alacaklı ve borçluya üç günlük süre tanır, malın bir başkasına ait olduğu iddiası konusuna ilişkin beyan talep eder. Üç gün içinde cevap gelmemesi durumunda daistihkak iddiasının kabul edildiği anlamını taşır.

Borçlu kişinin evi haczedilebilir mi?