12 / 08 / 2022

İFM'de 121.2 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İFM'de 121.2 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İstanbul Anadolu 20. İcra Dairesi Müdürlüğü, İstanbul îli, Ümraniye İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 3328 Ada, 7 Parselde yer alan 6 bin 741 metrekare  yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazı 121 milyon 250 bin TL'ye icradan satıyor...İstanbul Anadolu 20. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından İstanbul îli, Ümraniye İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 3328 Ada, 7 Parselde yer alan 6 bin 741 metrekare  yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz 121 milyon 250 bin TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 20 Kasım 2019 tarihinde saat 15:00'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. İCRA DAİRESİ
2018/950 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Kıymet takdirine itiraz neticesinde verilen karar gereğince;İstanbul Anadolu 18.İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2019/106 Esas sayılı ilamına esas alınan bilirkişi raporu ve ek raporuna göre özetle;Değerleme hesaplanırken emsal karşılaştırma yöntemi, kullanılmak istenmişse de çok özel bir proje için tahsis edilen bu alana, emsal olacak nitelikte arsa bulunamamıştır. Bu sebeple arsa alanı üzerinde olabilecek muhtemel projeler üzerinde fikir üreterek değerleme yöntemine başvurulmuştur.Taşınmazın bulunduğu ada, Finans merkezi projelerine ayrılmış durumda olup, burası ticari faaliyet üretecek amaca yönelik, ofis, konut, rezidans gibi bir İmar projesi ile şekillenebileceği, hali hazırda ada içerisinde bulunan diğer parsellerden gözlemlenmiştir.Yürürlükteki imar şartları göz önüne alınarak; K.A.K.S değerinin 2,5 olması hesabıyla bu parsel üzerinde yapılacak faydalı ve satışa sunulabilir inşaat alanının;6.741,03 x 2,5 = 16.852,575 m2 olacağı, asansör boşluktan, yangın merpenleri, şaftlar, normal merpenlerde minha kapsamına olacağından yapı alanının % 20 büyüyebileceği kabul edilerek, arsa üzerinde olabilecek yapının 20.000 m2 mertebesinde olacağı kabul edilmiştir.Emlak sitelerinde yer alan ilanlar, aynı ada içerisinde proje üretmiş diğer firmaların internet sayfalarından duyurdukları fiyat politikaları, Ülkemizdeki gelişmeler, ekonomik durum ve kentsel dönüşüm etkisi île yoğun inşaat çalışmaları yapılan yerlerde ve konut bölgelerinde, üretilen konut sayısı, piyasa talep edilenin üstünde olunca konut satış fiyatları önemli oranda gerilemiş olması da hesaba katılarak; Üretilecek binanın brüt m2 satış bedelinin; 15.000 TL / m2 olacağı Arsa üzerinde kurulacak binanın, karlı satışa hazır tekâmül bedelinin;Dava konusu Taşınmazın değeri belirlenirken keşif günü yapılan incelemeler, hali hazır durumu, kullanım biçimi, Parsel alanı, bulunduğu mevkii, imar durumu, çevre teşekkülü, ulaşım imkânları, şehir merkezi noktalarına olan uzaklığı, alt yapı ve belediye hizmetlerinden faydalanmaları göz önünde tutulmuş, ayrıca ekonomik koşullar, paranın satın alma gücü ve bölgedeki arsaların emlak piyasasındaki serbest alım-satım bedelleri araştırılarak ve pazarlık payı göz önünde tutularak bölgedeki emlakçılarla yapılan görüşmeler ve imar durumu baz alınıp dava konusu arsa üzerinde geliştirilebilecek proje bazında hesaplamalar yapılması neticesinde,İstanbul îli, Ümraniye İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 3328 Ada, 7 Parsel No" lu 6.741,03m2 yüzölçümlü "Arsa vasıflı taşınmazın değeri;121.250.000,00 TL+ KDV. Olarak hesap ve takdir edilmiştir.Davacı { borçlu ) DURU GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. ne ait 3/5 hissesine karşılık gelen yaklaşık 4.044,62 m2 lik arsa alanına 72.750.000,00 ( yetmişikimilyonyediyüzelllbin) TL+ KDV'dîr.Davacı (borçlu) FAZLI MOBİLYA SAN. TİC. A.Ş/ ne ait 2/5 hissesine karşılık gelen yaklaşık 2.696,41 m2 lik arsa alanına 48.500.000,00 (Kırksekîzmilyonbeşyuzbin) TL+ KDV. olduğu tespit edilmiştir.Taşınmazın kaydında İstanbul 9.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/530 Esas sayılı dosyasından tedbir şerhi bulunmaktadır.Adı geçen mahkemece verilen cevap ile;"Mahkememizce verilen tedbir, bu tedbire karşı yapılan istinaf sonucu verilen BAM kararı, davanın mahiyeti, davanın gayrimenkulün aynına ilişkin olmaması, tedbir kararının iradi tasarruflara yönelik olması ve cebri icra ile ilgili bir karar bulunmaması hususları göz önüne alınarak ihtiyati tedbir kararının cebri icra ile satışı kapsamadığı hususu" denilmektedir.
Adresi : İstanbul İli Ümraniye İlçesi Site Mah.(Eski Küçükbakkalköy Mah. 3328 ada 7 parseldeki arsa vasfında taşınmaz
Yüzölçümü : 6.741,03 m2
Arsa Payı : -
İmar Durumu :
Ümraniye Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İstanbul Anadolu 8. İcra Dairesi Müdürlüğü'ne yazdığı 28.11.2018 tarih ve 60269154-754-(2009/20795)-18777/3104380 sayılı yazısına göre;
Ümraniye İlçesi, F22D23D4D Pafta 3328 Ada 7 Parsel sayılı taşınmaz;19.06.2012 tarihli, İstanbul Finans Merkezi 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na göre; H= Serbest, KAKS=2.5 yapılanma şartlarına sahip T2 lejantlı Ticaret Alanı’ nda kalmaktadır. 19.06.2012 tarihli plana art Plan notları yazımız ekinde olup, bu plan notlarına göre uygulama yapılacaktır. Denilmiştir. Tapu kaydındaki gibidir.
Kıymeti : 121.250.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :İstanbul 9.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/530 Esas sayılı dosyasından tedbir şerhi vardır.Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 20/11/2019 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 18/12/2019 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İş bu gazete ilanı tapu kaydında hak ve alacakları olan ve tebligat yapılamayan tüm ilgililere İİK 127 madde gereği tebliğ yerine kaim olacağı ihtar olunur.

7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/950 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
 

3 inşaatçı çekildi, Türkiye Varlık Fonu İFM'ye ortak oldu!