İstanbul Fatih'te 25 milyon TL'ye icradan satılık iş yeri!

İstanbul Fatih'te 25 milyon TL'ye icradan satılık iş yeri!İstanbul 10. İcra Dairesi, İstanbul Fatih Alemdar Mahallesi'nde yer alan iş yerini 25 milyon TL bedelle  icradan satışa çıkardı.


İstanbul 10. İcra Dairesi, İstanbul Fatih Alemdar Mahallesi'nde yer alan iş yerini satışa çıkardı. İş yerinin satış bedeli 25 milyon TL olarak belirlendi.

T.C. İSTANBUL10. İCRA DAİRESİ
2019/3434 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
TAPU KAYDI:İSTANBUL İl , FATİH İlçe , ALEMDAR Mahalle/Mevki , 32 Ada No , 18 Parsel No , 202,00 Yüz Ölçümlü, Kargir İş Yeri Nitelikli Taşınmazın Tamamı.
Özellikleri : Fatih İlçesi, Alemdar Mahallesi, Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan Caddesinde, tapunun 32 ada, İS parsel numarasında kayıtlı ve Prof. Dr. İsmail Gürkan Caddesinden 20- 22 dış kapı numarası alan 202,00m2 miktarlı Kargir İşyeri vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Taşınmazın mahallinde ve Fatih Belediyesi imar arşivinde yapılan incelemede, taşınmaza ait 19.03.2004 tarihli belediye onaylı, 03.03.2004 tarihli koruma kurulu onaylı mağaza+ büro için düzenlenmiş restorasyon ve aynı onay tarihleri ile restitüsyon projeleri incelenmiştir. Taşınmaz incelenen mimari projesine göre bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kattan müteşekkil, bodrum ve zemin katta 197m2, 1. ve 2.normal katlarda 209m2, 3. ve 4.katlarda 42m2 olmak üzere 896 m2 kullanım alanına sahiptir. Projesinde bodrum katta sığmak, yemek salonu, WC, mağazaya ait depo, zemin katta; mağaza, 1. ve 2. normal katın her birinde 7 adet büro. 3. ve 4. katta Ter adet büro bulunmaktadır. Mahallinde yapılan tespitte, taşınmaza ilave 2. bodrum kat eklendiği ve 3. normal katın büyütüldüğü tespit edilmiş olup mahallinde 1211 m2 (2. bodrum, 1. bodrum, zemin katın her biri 197 m2 , 1. ve 2. katın her biri; 209 m2 , 3.kat 160 m2 kapalı alan ve 49 m2 teras, 4. kat;42 m2 ) kullanım alanına sahiptir. 18 parsel üzerinde bulunan yapıda ilave eklenen kata ilişkin belediyede incelenen dosyasında herhangi bir encümen kararı veya tutanağa rastlanmamıştır. Taşınmazın bidayette ziynet eşyaları satış, depolama ve üretim tesisi olarak kullanıldığı beyan edilmiş olup, bina dışından yapılan incelemede ofis ve mağaza hacimlerinde zeminler parke, duvarların sıvalı ve boyalı, imalathane, yemekhane, merpen hacimlerinde zeminlerin mermer ve seramik olduğu tespit edilmiştir. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, turist sirkülasyonunun yoğun olduğu ticaret merkezinde, ulaşım imkanları elverişlidir
Adresi :Alemdar Mahallesi, Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan Caddesi, No: 20-22Fatih / İSTANBUL
İmar Durumu : Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan imar durum belgesine göre; Fatih İlçesi, Alemdar Mahallesi, 32 ada, 18 parsel sayılı yer, İstanbul IV Numaralı, İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları. İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi (Tarihi Yanmada) Kentsel. Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, 2.Derece Koruma Bölgesinde, 2.Derece ticaret alanında kalmakta olup, parselde kısmen Tescilli Eski Eser kaydı kısmen de yeni yapılaşma bulunmaktadır. Yeni yapılaşma olan kısım H:9.50m İrtifa almaktadır. Koruma Kurulundan karar alınmadan uygulama yapılamaz denilmiştir.

İstanbul Fatih

Kıymeti : 25.000.000,00 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 08/10/2003 Tarih ve 5223 yevmiye numarası ile 2. Grup korunması gerekli kültür varlığıdır. 05/09/2005 Tarih ve 5475 yevmiye numarası ile korunması gerekli kültür varlığıdır. Diğer Bilgiler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 14/07/2021 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 11/08/2021 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat SalonuB Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.alıcıya ait olacak giderler ve hususlar : İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır.Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir.Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3434 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/06/2021 *Örnek no:27
2/2