İzmir Çiğli'de 12 milyon TL'ye icradan satılık arsa ve iş yeri binası!

İzmir Çiğli'de 12 milyon TL'ye icradan satılık arsa ve iş yeri binası!T.C. Karşıyaka 3. İcra Dairesi, İzmir ili, Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesi, 18 Cilt, 1737 Sayfa, 72 ada, 4 parselde yer alan arsa ve iş yeri binasını 12 milyon 41 bin 24 TL'ye satıyor...


T.C. Karşıyaka 3. İcra Dairesi tarafından,  İzmir  ili, Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesi, 18 Cilt, 1737 Sayfa, 72 ada, 4 parselde yer alan arsa ve iş yeri binası 12 milyon 41 bin 24 TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 19 Şubat 2021 tarihinde saat 15:00'te gerçekleştirilecek. 

İlan metni:

T.C. KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ 2019/20 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Taşınmazın Özellikleri: İzmir İli, Çiğli İlçesi, Sasalı Mahallesi, 18 Cilt, 1737 Sayfa, 72 Ada, 4 Parselde kayıtlı, 13.212,32 Ana Taş. Yüzölçümlü, olan,1/1 Arsa Pay/Paydalı, Bağımsız Bölüm Niteliği "ARSA" olan taşınmaz. Adresi: Sasalı Merkez Mahallesi, 43 SokakNo:19 Çiğli / İZMİR
İmar Durumu : Bilirkişi raporuna göre; Tespit konusu taşınmazın bulunduğu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, Emsal: 0,40, oranlı "sanayi tesisi" , (içerisinde sanayi tesisleri ile sanayiye hizmet vermek üzere diğer yapı ve tesislerin de yapılabileceği alanlardır. Bu alanlarda sulak alanların korunması yönetmeliğinde tampon bölgelerde yapılabilecek tesislere ilişkin Tablo EK-1 ve EK-2 de belirtilen hususlara uyulacaktır. Emsal: 40 minimum ifraz büyüklüğü: 5000 m2, ifrazlardan sonra elde edilecek parsellerin imar yoluna cephesi 40 m den az olamaz. Bu alanlarda yüksek teknolojinin gereği kapsamında Mania Planı kriteri doğrultusunda belediyesince belirlenecektir. Sanayi alanında yer alacak idari binalar 2 katı geçemez.) Alanı olarak belirlenen alanda kaldığı, 24.07.2018 tarih ve 76071 sayılı Çevre ve Şehircilik Makamı oluru ile "sürdürülebilir kontrollü kullanım" alanı içinde yer aldığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 06/04/2017 tarih ve 380 sayılı oluru ile onaylanan Gediz Deltası Sulak Alan Korum Bölgelerinden "Tampon bölge" içerisinde "kontrollü kullanım alın içinde kaldığı ve 21/01/2017 tarih ve 20169620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Büyük Ova Koruma Alanı" içinde kaldığı belirtilmiştir. Çiğli Belediyesi arşivinde yapılan incelemede; 1997, 201 nolu Yapı Ruhsatı, 24/12/2001 tarihinde yapı kullanma izin belgesi verildiği tespit edilmiştir.
Hali Hazır Durumu: Bilirkişi raporuna göre; Keşif mahallinde yapılan incelemede; taşınmazın boş durumda olduğu görülmüştür. Taşınmazın bazı bölümlerinde yer yer genel temizlik, tamir ve bakıma ihtiyacı olduğu görülmüştür. Tapu belgesinde parselin alanı 13.212,32 m2 olarak belirtilmiştir. Arsa vasıflı parsel-taşınmaz üzerinde; 6.606,00 m2 yüz ölçümlü idare+iş yeri binası yer almaktadır. Binalar, 1 katlı iş yeri üretim ve 2 katlı idari bölüm olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Üretim binası; üretim alanı çelik yapı şeklinde olup, zemini beton-şap kaplama çatı makası üzeri çatı örtüsü ile katlıdır. Alanı 6.013,00 m2 dir. İdari binası olarak yer alan kısım olarak iki katlıdır. Betonarme karkas şeklinde inşa edilmiştir. İdare binası giriş bölümü cam cephe kaplama şeklindedir. İdaresi binasının taban alanı 593,00 m2 dir. Binaların alanları keşifte harita mühendisi yer almadığından, Karşıyaka 3. İcra Müdürlüğü 2019/20 talimat dosyasında hazırlanan 05/03/2019 tarihli harita mühendisinin raporundan yararlanılarak alınmıştır. İdari bina zemin katı; Mutfak, soyunma bölümü, duşlar, tuvaletler, lavabolar, yemekhane, misafir kabul holü, revir, ofis servis holü, depo, çay ocağı, açık ofis bölümlerinden oluşmaktadır. Islak zeminler seramik kaplama şeklindedir. 1 kata içeriden merpenle sağlanmaktadır. İdari bina 1. Katı : açık ofis, hol, bay-bayan tuvaletleri, teras alanları, teknik büro, üst yönetim kabul holü, bekleme salonu, toplantı odası, lavabolar, sekreter, idareci odaları, dinlenme, yönetim kurulu odası, başkan odası bölümlerinden oluşmaktadır. Islak zeminler seramik kaplama şeklindedir. Taşınmazın çevre ve bahçe tanzimi: giriş ve bahçe alanı genelde beton kaplama olup etrafı duvar ile çevrili olup, giriş kapısı demir kapı şeklinde yapılmıştır. İş yerinin bina giriş bölümü de bahçesi beton kaplıdır. Detaylı bilgi icra satış dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 12.041.024,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyamızda bulunan tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 19/02/2021 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 19/03/2021 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C4. Kat Satış Odası Karşıyaka / İZMİR

İzmir Çiğli

SATIŞ ŞARTLARI :

1- Taşınmazın birinci açık arttırması Günü yukarıda belirtilen saat aralığında Karşıyaka 3. İcra Müdürlüğü'nde (Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C, 4.KAT SATIŞ ODASI, Karşıyaka / İZMİR) açık artırma sûretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada takdir edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderleri toplamını geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da takdir edilen kıymetinin %50'sini ve varsarüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazların tahmin edilen kıymetlerinin %-20'si nispetinde Türk Lirası olarak pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vereceklerin taktir edilen kıymetin %20’si nispetinde teminatı Vakıfbank Karşıyaka Şubesi TR890001500158007290494284 no'lu IBAN'ına dosya numarası ve ihale katılımcısının ismi yazılarak yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun satış saatinden önceibraz etmeleriveya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. Maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez.Vekaletname ile ihaleye katılacak ilgililerin vekaletname aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmeleri,
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. KDV oranlarında bir değişiklik olması halindebu orandan veya yetkili makamlarca başka bir orandanalınmasınakarar verilmesi halindearadaki fark ile buna ilişkin faiz ve cezaları İhale alıcısı tarafından yatırılacaktır.

3-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK.m.130. maddeye göre verilen süre içinde nakten ödemek zorundadırlar.

4-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/20 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurabilirler.

7-Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, işbu satışın gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK.127. Maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere, Tebliğ ve ilan olunur.