Kayseri'de 2.2 milyon TL'ye icradan satılık depo ve arsa!

Kayseri'de 2.2 milyon TL'ye icradan satılık depo ve arsa! Kayseri'de 2.2 milyon TL'ye icradan satılık depo ve arsa!

Kayseri 5. İcra Müdürlüğü, Kayseri ili Melikgazi ilçesi Anbar mahallesinde bulunan depo ve arsayı 2 milyon 299 bin 394,45 TL'den satışa çıkardı. Satış, 13 Mart 2012 Salı günü 14:00-14:15 saatleri arasında gerçekleştirilecekVerilen ilan şöyle;

 

T.C. KAYSERİ 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2011/244 Tal. Örnek No: 27* Müdürlüğümüz dosyasından ipotekli taşınmaz, satış isteyen alacaklının talebine istinaden, İİK'nun 132.m. gereğince taşınmaz üzerindeki tüm takyidatlardan ari olarak satılacaktır, işbu ilan İİK 127. Maddesi gereğince tebligat yerine kaim olduğundan tapuda adres olmaması halinde ayrıca adres tahkiki yapılmayacaktır. TAŞINMAZIN GİNSİ, NİTELİĞİ, KIYMETİ, ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: TAPU KAYDI: Kayseri İli, Melikgazi ilçesi, Anbar Mahallesi, cilt 73, Sayfa 7242'de kayıtlı 5992 ada, 1 parselde depo ve arsası vasıflı 10.040,07 m2 alanh taşınmaz İMAR DURUMU: Melikgazi Belediyesi'nin 11.01.2012 tarihli yazısı ve ekindeki imar planı ile Melikgazi Belediyesi imar planında; Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi, 436-437 pafta, 5992 ada, 1 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut dışı kentsel çalışma alanında kaldığı, ön bahçe mesafesinin 15 m. Yan ve arka bahçe mesafesinin 5 m., taban alanı kat sayısının 0,5 kat alanı kat sayısının 0,5 olduğu bildirilmiştir. TAŞINMAZIN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ VE DEĞERİ:  Ankara  Yolu üzeri 14. km. Anbar Mevkii, ideal Petrol Deposu Melikgazi/Kayseri adresindedir. Taşınmaz; Kayseri kent yerleşim alanının batı kesimindeki Anbar Mahallesi sınırları içerisinde, Kayseri kent yerleşim alanının ana arterlerinden olan Kayseri-Ankara yoluna (eski çevre yol) cephelidir. Kayseri kent merkezine takribi 14 km. mesafededir. Ancak Kayseri kent yerleşim alanının batı kesimindeki konut bölgelerine ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne çok daha yakın konumdadır. Çevresindeki Kayseri-Ankara karayoluna cepheli taşınmazlar, otomobil plazaları, inşaat malzemeleri satış yerleri ve depoları, akaryakıt istasyonları, imalathaneler ile kısmen yapılaşmıştır. Elektrik, içme suyu, yolf, kent içi toplu ulaşım, belediye temizlik ve çöp toplama, gibi kentsel kamu hizmetlerinden yararlanabilecek mevkii ve konumdadır. Taşınmazın, gerek imar durumu, gerek konumu yönünden yukarıda belirtilmiş olan özellikleri, bölgedeki Kayseri-Ankara karayoluna cepheli arsaların alım-satım rayiçleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda; imar parseli olarak birim m2 arsa değeri 175.000 TL/m2 olarak tespit edilmiştir. * Taşınmazın toplam arsa değeri ise 175.000 TL/m2 X10.040,07 m2= 1.757.012,25 TL olarak tespit Silmiştir. Taşınmazın sınırları dahilinde; hangar türünde, tahminen 10-15 yıllık, toplam 1820 m2 brüt alanlı, iki kat yüksekliğinde, taşıyıcı sistemi ve çatı sistemi çelik konstrüksiyondan yapılmış, Kayseri-Ankara yoluna bakan güney cephesine cephe kaplaması yapılmış, duvarları kargir, pencere doğramaları pvc, zemini vakumlu beton kaplamalı, duvarları sıvalı ve boyalı, 3 adet ağır vasıta girişine imkan veren otomatik kapısı bulunan, elektrik ve su tesisatı mevcut bir yapı bulunmaktadır. Yapının, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı'nca yayınlanan yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre, II. Sınıf C grubu yapılardan olduğu kabul edilerek, bu suretle tespit edilecek yaklaşık maliyetinden, belirtilen yaşı ve mevcut yıpranma durumu itibariyle % 15 yıpranma payı tenzil edilerek, değeri; 1820 m2 (brüt yapı alanı) x 343,00 TL/m2 (II. Sınıf C grubu-2011) x 0.85 (% 15 yıpranma payı)= 530.621,00 TL olarak tespit edilmiştir. Taşınmazın sınırları dahilinde ayrıca; tek katlı, kargir olarak inşa edilmiş, tahminen 5^10 yıllık, ofis ve bekçi barınma yeri olarak kullanabilecek nitelikte, brüt 45 m2 alanlı bir yapı bulunmaktadır. Yapının, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yayınlanan yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre, II. Sınıf B grubu yapılardan olduğu kabul edilerek, bu suretle tespit edilecek yaklaşık maliyetinden, belirtilen yaşı ve mevcut yıpranma durumu itibariyle % 12 yıpranma payı tenzil edilerek, değeri; 45 m2 (brüt yapı alanı) x 297,00 TL/m2 (II. Sınıf B grubu-2011) x 0.88 (% 12 yıpranma payı)= 11.761,20 TL olarak tespit edilmiştir. Taşınmazın değeri; Arsa değeri 1.757.012,25 TL, Hangar yapısının inşaat değeri 530.621,00 TL, idare yapısının inşaat değeri 11.761,20 TL olmak üzere toplam 2.299.394,45 TL olarak tespit edilmiştir. Taşınmaz, üzerindeki yapılar ile birlikte 2.299.394,45 TL muhammen değer üzerinden açık artırma suretiyle satılacaktır. SATIŞ ŞARTLARI: 1-Satış 13.03.2012 Salı günü saat 14:00 İle 14:10 arasında, Kayseri 5. İcra Müdürlüğü adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada taşınmazın tahmin edilen değerinin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 23.03.2012 Cuma günü saat 14:00 ile 14:10 arasında, Kayseri 5. İcra Müdürlüğü adresinde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da tahmin edilen değerin % 40'ını ve rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, teslim giderleri, damga vergisi ile KDV alıcıya aittir. Tapu satım harcı, tellaliye resmi ve birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerinin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır. 4-Satış bedeli hemen veya verilen müddet içinde ödenmezse İcra İflas Kanunu'nun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve yasal faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/244 Tal. dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17.01.2012 (İİKm. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. (Basın: 6264- www.bik.gov.tr)   İlan için tıklayın!