Kiralık ev sözleşmesi!

Kiralık ev sözleşmesi! Kiralık ev sözleşmesi!

Kiralık ev sözleşmesi, konut kiralamalarında ev sahibi ve kiracısı arasında imzalanıyor. Kiralık sözleşmesi kapsamında taraflara ilişkin bilgilerin yanı sıra yapılan anlaşmaya ilişkin bilgilere yer veriliyor...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Kiralık ev sözleşmesi!

Kiralık ev sözleşmeleri kiracı ve kiraya veren mal sahibi arasında düzenleniyor. Sözleşme kapsamında taraflar arasında yapılan anlaşmaya dair bilgilere yer veriliyor.


Öncelikle gayrimenkule dair bilgilere yer verilen kiralık ev sözleşmesinde tarafların kimlik ve iletişim bilgilerinin de belirtilmesi gerekiyor. Daha sonra yapılan asıl anlaşma; örneğin kira süresi, kiranın ne zaman başlayacağı, kiranın ne zaman sonlanacağı, kira bedeli, kira sürecinin devam etmesi halinde kira artış oranları gibi hususlara kiralık daire sözleşmesi nde yer verilmesi gerekiyor.


Ayrıca, konutun içinde bulunan demirbaşlara ve konutun o anki durumuna ilişkin hükümlere de yer verilmesi ileride yaşanabilecek muhtemel sorunlar için dayanak-ispat niteliği taşıyor.


Kiralık konut sözleşmesi örneği:

Dairesi

Mahallesi

Cadde/Sokağı

Numarası

Kiralananın Cinsi

Kiralayan Adı Soyadı

Kiralayanın T.C. Kimlik No

Kiralayanın Adresi

Kiracının Adı Soyadı

Kiracının T.C. Kimlik No

Kiracının Adresi

Akdin Başlangıç Tarihi

Akdin Süresi

Yıllık Kira Bedeli

Aylık Kira Bedeli

Kira Bedelinin Ödeme Şekli

Kiralananı Kullanım Şekli

Kiralananın Durumu

Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar

İmzalar

Tarih


Genel Koşullar

1- Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.


2- Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.


3- Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.


4- Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak  zararı karşılamak zorundadır.


5- Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.


6- Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.


7- Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.


8- Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.


9- Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.

Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.


10- Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.


11- Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.


12- Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.


13- Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.


14- Kiracı, kendisi  veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.


15- Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.


16- Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.


Özel Koşullar

1- Kiracı Kat Mülkiyeti Kanununa uymayı aynen kabul ve taahhüt eder.


2- Kiracı kiralananı kısmen veya tamamen başkasına devir ve ciro edemez.


3- Kiracı kiralanan gayrimenkulde mal sahibinin haberi ve izni olmadan tadilat yapamaz.


4- Kiracı kira bedelini en geç ait olduğu ayın ilk ……………… gününde ve her ay peşin olarak ödemeyi taahhüt eder.


5- Kiracı kontrat bitiminde Kira bedelini …………………………………………………. göre % ................... oranında artırmayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.


6- Elektrik,Su,Doğalgaz,Kalorifer,Apartmana ait giderler ile Çevre Temizlik Vergisi kiracıya aittir.


7- Kiracı apartman yönetiminin alacağı kararlara aynen uyacaktır.


8- Kiracı kiralananı boşaltmak istediği taktirde en az bir ay evvelinden mal sahibine ulaşacak şekilde bildirmeyi taahhüt eder.


9- Kiracı peşinat olarak ………………………………… mal sahibine vermiştir.


10- Kiracı depozit olarak ………………………………..  mal sahibine vermiştir.


11- Kiracı mal sahibine vermiş olduğu peşinat ve depozitten faiz veya herhangi bir fazlalık talep edemez.


12- Kiracı mal sahibine vermiş olduğu peşinat ve depoziti yapacağı tamirata mahsup edemez.


13- Kiracı kiralanan gayrimenkulü tahliye ederken vermiş olduğu zarar ve ziyana ait meblağ ile ödenmemiş bulunan Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon borçları mal sahibi tarafından depozitten mahsup edilir. Eğer verilen depozite yeterli olmaz ise kalan miktarı kiracı Kontrat Başlangıç tarihi itibariyle kabul ve ödemeyi taahhüt eder.


14- Kontrat tarihine kadar olan tüm gider ve borçlar mal sahibine aittir.


15- Kontrat tarihinden sonra tahakkuk eden tüm gider ve borçlar kiracıya aittir.


16- Kiralanan gayrimenkule tahakkuk edecek olan stopaj vergisi kiracıya aittir.


17- Aynı dönem içerisinde kira bedelinin iki ay üst üste ödenmemesi halinde, ödenmeyen aydan itibaren kontrat süresi sonuna kadar olan kira bedelleri muacceliyet kesbeder ve bu hal kiracı tarafıdan gayrimenkulün tasfiyesi  sebebi olarak peşin olarak kabul edilir.


18- Kefilin kefaleti müşterek ve müteselsil olup, kefil kontratın ilk yapıldığındaki kira dönemi ve belirlenen süre için kefaletin mevcudiyetinin devamını beyan ve imzası ile kabul ve taahhüt eder.


19- İşbu Kontrat …………… yıllıktır. Kontratın sona ermesinden bir ay evvel taraflar yazılı olarak ihtarda bulunmadıkları sürece kontrat yenilenmiş kabul edilir.


20- Taraflarca kira sözleşmesinde yazılı adresler kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilir. Adreslerdeki herhangi bir değişiklik taraflara yazılı olarak bildirilmediği taktirde kontratta yazılı olan adrese yapılan tebligat muteber sayılacaktır.İş bu kontrat …………… maddeden ibaret olup ……………. nüsha düzenlenip, muhatapların herbirine verilmiştir. İhtilaf halinde ………………………………………….. Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Aşağıda imzaları bulunan Mal Sahibi – Kiracı – Kiracı Kefili yukarıdaki bütün maddeleri herhangi bir tazyike maruz kalmadan okuyup imza suretiyle kabul etmiştir.

KİRACI

İmza 

KİRAYA VEREN

İmza


Kira zammı oranı 2013!


pus