Milli emlak kira bedeli tespiti!

 Milli emlak kira bedeli tespiti!

Milli emlak, devlete ait olan taşınır ve taşınmaz malların tümü olarak ifade ediliyor. Peki, milli emlak nasıl kiralanır?Milli emlak kira bedeli tespiti nasıl yapılır?
Milli emlak kira bedeli tespiti!

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin,kiraya verilmesi görev ve yetkisi, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin  bendine göre Bakanlığa ait oluyor.


Milli Emlak Genel Tebliği ile Valiliklere  kiralama işlemlerinde yetki devrediliyor.


Kiralama işlemleri için ilk olarak Başbakanlıktan izin alınması gerekiyor.Daha sonra kiralama amacını ve taşınmazın sınırları gösterir bilgileri içeren bir dilekçeyle taşınmazın bulunduğu yerdeki Defterdarlığa/Malmüdürlüğüne müracaat edilmesi gerekiyor.


Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılacakların; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları, işin gereğine göre Defterdarlık veya Malmüdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi de vermeleri gerekiyor.


Milli emlak kira bedeli tespiti!


Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların kiraya verilmesinde tahmin edilen bedel 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 9 ve bu Kanunun 74 üncü maddesine istinaden çıkarılan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12 inci maddesine göre tespit edilir.


Tahmin edilen kira bedeli, bedel tespit komisyonunca tespit edilir ve karara bağlanır. Tahmini kira bedelinin tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedel esas alınır.


(2) Ancak bu bedel;


(a) Kiralama işleminde ilk yil için tasinmazin rayiç bedelinin yüzde dördüdür.


(b) Kamu yararına çalışan dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflara, yönetim binası ile üyelerinin sosyal ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik lokal, sosyal tesis gibi tesisler ile tamamen gelir elde etmek amaçlı tesisler hariç olmak üzere tüzüklerinde veya senetlerinde yer alan asli kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere yapılacak kiralamalarda, ilk yıl kira bedeli taşınmazın rayiç bedelinin yüzde ikisi, eğitim amaçlı yapılacak kiralamalarda kira süresince, taşınmazın üzerinde yürütülen eğitim faaliyetlerinin toplam faaliyetlerin en az yüzde seksenini oluşturması ve bu faaliyetlerin asli faaliyet niteliği taşıması kaydıyla ilk yıl kira bedeli taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biridir.


(c) Vakiflarca kurulan yüksekögretim kurumlarinin kendi kurulus kanunlarında yer alan asli kurulus gayelerine uygun olarak kullanilmak üzere yapilacak kiralamalarda ilk yil için tasinmazin rayiç bedelinin yüzde biridir.


d) Tarım ve hayvancilik ile sanayi amaçli yapilan kiralamalarda yüzde birbuçugudur.


e) Geleneksel el sanatlari faaliyetleri ile münhasiran yöresel ürünlerin üretilmesi ve pazarlanmasi için yapilacak kiralamalarda ilk yil için; kira süresince, tasinmazin üzerinde yürütülen geleneksel el sanatlari ile münhasiran yöresel ürünlerin üretilmesi ve pazarlanmasi faaliyetlerinin toplam faaliyetler içinde en az yüzde seksenini olusturmasi ve bu faaliyetlerin asli faaliyet niteligi tasimasi kaydiyla tasinmazin rayiç bedelinin yüzde biridir.


f) 233 sayılı Kanunun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu iktisadi tesebbüslerine Tarımsal amaçli yapilacak kiralamalarda ilk yil için emlak vergisine esas asgari metrekare birim degerinin yüzde biri, diger amaçlarla yapilan kiralamalarda ise yüzde ikisidir.


g) 5225 sayılı Kültür Yatirimlari ve Girisimlerini Tesvik Kanunu kapsamında yapilan kiralamalarda 5225 sayılı Kanun ve Yönetmeligi hükümlerine göre tespit edilen bedeldir.


h) Depolama sahasi olarak belirlenip gerçek ve özel hukuk tüzel kisilerine kiralanacak taşınmazlar için, sahaya dökülebilecek toplam malzeme miktari ile birim bedelinin çarpimi sonucu bulunan bedel tahmini kira bedelidir.


(3) Tahmin edilen bedel; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmaksizin, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasasi Kanunu hükümlerine göre sermaye piyasasinda degerleme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen degerleme kuruluslari ile Bakanlik merkez denetim elemanlari ve/veya Maliye Uzmanlarina tespit ettirilebilir. Bu sekilde tespit ettirilen bedel, tahmin edilen bedel olarak dikkate alinir.


(4) Tahsisli taşınmazlar ile kamu hizmeti görülmek üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince kiralanan taşınmazlarda büfe, kantin, çay ocagi ve benzeri amaçlarda kullanilmak üzere kiraya verilecek yerlerin tahminî kira bedeli; yukaridaki hükümlere tabi olmaksizin ilgili İdare yetkililerinden alinacak personel sayisi, elde edilen gelir, kiralanacak alan gibi bilgiler de göz önünde tutularak İdarece tespit edilir. Bu yerlerin elektrik, su, dogalgaz, isinma tesisati mümkünse binanin genel tesisatindan ayrilir. Tesisatin teknik bakimdan müstakil hâle getirilmesinin mümkün olmamasi hâlinde, tahmin edilen bedelin tespit ve takdirinde elektrik, su, dogalgaz ve isinma giderleri de ayrica belirlenir.


(5) Atm, baz istasyonu, radyo verici istasyonu, reklam panosu ve benzeri yerlerin Hazine taşınmazlarinin İdaresi Hakkinda Yönetmeligin 12'nci maddesi hükümleri dikkate alinmak suretiyle, sadece zemin bedeli degil, mekânsal olarak çok fazla yer kaplamamakla birlikte kamuya açik çok sayida kisiye hizmet vermeleri, ticari nitelik tasimalari ve gelir getirici olduklari hususlari ile son yil kira bedeli ve emsal kira bedellerin de göz önünde bulundurularak rayiç kira bedeli belirlenir.


(6) Bakanlik; ahsap iskelelerin kiralamalarinda, kullanim amaçlari da göz önünde bulundurarak illere, ilçelere ve yatirimin bulundugu yere göre yillik maktu metrekare birim bedellerini belirlemeye yetkilidir.
Milli emlak arsa rayiç bedelleri 2015!Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com