Miras reddinde süre!

Miras reddinde süre! Miras reddinde süre!

Miras reddi işlemlerinin yapılabilmesi için belli bir süre tanınıyor. Miras reddinde süre ne kadardır? Yanıtı haberimizde...

Miras reddinde süre!

Reddi miras işlemi, vefatın vuku bulduğu durumlarda vefat eden kimsenin geride mülkten çok borç bırakması halinde söz konusu oluyor. Miras Hukukuna göre miras reddinde süre bulunuyor. Peki miras reddi işlemi için gerekli süre ne kadardır diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.


Reddi miras süresi ile ilgili hükümlere Türk Medeni Kanununun 606. maddesinde yer veriliyor.


MADDE 606.- Miras, üç ay içinde reddolunabilir.

Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.


Yukarıda da görüldüğü üzere miras reddinde süre 3 ay olarak belirleniyor. Reddi miras süresi geçerse ve red işlemi yapılmazsa, kalan miras kanunen kabul edilmiş sayılıyor.


Bu süre zarfı içinde Sulh Hukuk Mahkemelerine miras reddi dilekçesi ile başvuruda bulunulması gerekiyor. Mirasın reddi için dilekçe örneğine aşağıda yer veriliyor.


Mirasın reddi için dilekçe örneği..


……………… SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE


 


DAVACI:


DAVALI:


KONU : Mirasın reddi istemimizin sunulmasından ibarettir.
AÇIKLAMALAR


Dedem …………………, geçirdiği kalp krizi neticesinde …/…/….. tarihinde vefat etmiştir. Geride bıraktığı üç mirasçısından biriyim.


Muris, sağ iken pek çok harcamalar yapmış ve malvarlığını çok aşacak düzeyde borç altına girmiştir.


Bu nedenle de, mirasın reddini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

 


HUKUKİ NEDENLER: MK, HMK, ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanları.


NETİCE ve TALEP: Açıklanan nedenlerle murisin bıraktığı mirası reddettiğime ilişkin talebimin kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 


…/…/…

Davacı


Mirasın reddi ile ilgili diğer hükümler Türk Medeni Kanununun 607, 608, 609 ve 610. maddelerinde şu şekilde sıralanıyor.


MADDE 607.- Koruma önlemi olarak terekenin yazımı hâlinde mirası ret süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin sulh hâkimi tarafından kendilerine bildirilmesiyle başlar.


MADDE 608.- Mirası reddetmeden ölen mirasçının ret hakkı kendi mirasçılarına geçer.

Bu mirasçılar için ret süresi, kendilerinin mirasbırakanına mirasın geçtiğini öğrendikleri tarihten başlar. Ancak bu süre, kendilerinin mirasbırakanından geçen mirasın reddi için mirasçıya tanınan süre dolmadıkça sona ermez.

Ret sonucunda miras daha önce mirasçı olmayanlara geçerse; bunlar için ret süresi, önceki mirasçılar tarafından mirasın reddedildiğini öğrendikleri tarihten işlemeye başlar.


MADDE 609.- Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır.

Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir.

Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder.

Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir.

Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı tüzükle düzenlenir.


MADDE 610.- Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur.

Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez.

Zamanaşımı veya hak düşümü sürelerinin dolmasına engel olmak için dava açılması ve cebrî icra takibi yapılması, ret hakkını ortadan kaldırmaz.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com