ÖİB'den Kahramanmaraş'taki imar planı değişikliğine onay!

ÖİB'den Kahramanmaraş'taki imar planı değişikliğine onay! ÖİB'den Kahramanmaraş'taki imar planı değişikliğine onay!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş'taki bazı parsellerin imar planları ve plan değişiklikleri onaylandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından (ÖİB)  Kahramanmaraş'taki bazı parsellerin imar planları ve plan değişikliklerine onay verildi.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesi, Çiçek ve Pınarbaşı Mahalleleri sınırların içinde yer alan, Elbistan Şeker Fabrikası Alanı parsellerine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 8/2/2018 tarihli ve 2018/20 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda; yol genişlikleri ve çevresindeki planla bağlantısına ilişkin itirazların kabul edilmesine, diğer itirazların reddedilmesine; neticede söz konusu parsellere ilişkin "Gelişme Konut Alanı (Emsal:1.00 ve Yençok: 5 kat), Ticaret Alanı (Emsal: 1.50 ve Yençok:5 kat), Toplu İş Yeri: (Emsal: 0.50 ve Yençok: 6.50 m), Cami Alanı, Anaokulu Alanı, İlkokul Alanı, Lise Alanı, Sağlık Tesisleri Alanı, Küçük Sanayi Sitesi (Emsal: 0.60 ve Yençok: 2 kat), Sanayi Alanı (Emsal:1.00 ve Yençok: yapının teknolojik özelliklerine göre belirlenecektir.), Dere (Kanal), Teknik Alt Yapı Alanı (Emsal:0.50 ve Yençok:1 kat), Park Alanı, Otopark ve Yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ekli 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun onaylanmasına, karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme idaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 29 uncu maddesi gereğinde karar verilmiştir.