Rant vergisi belediyeye konut olarak ödensin!

Rant vergisi belediyeye konut olarak ödensin!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Recai Berber, gayrimenkul rantlarından belediyelere verilecek payın ‘konut’ olarak ödenmesini, belediyelerin de bu konutları yoksula kiralamasını önerdi...Ge­rek kent­sel dö­nü­şüm ge­rek alt­ya­pı ya­tı­rım­la­rı ne­de­niy­le gay­ri­men­kul­de olu­şa­cak de­ğer ar­tı­şın­dan ver­gi ve pay al­mak için dü­zen­le­me ha­zır­la­yan Hü­kü­met, be­le­di­ye­le­re ka­la­cak pa­yın tah­sil edil­me ve kul­la­nı­mı­na iliş­kin al­ter­na­tif mo­del ara­yı­şı­na gir­di.


İmar tor­ba­dan çı­ka­cak 


Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun açık­la­dı­ğı gay­ri­men­kul de­ğer ar­tı­şın­dan dev­le­tin pay al­ma­sı­nı ön­gö­ren dü­zen­le­me­nin önü­müz­de­ki gün­ler­de TBMM’­ye tor­ba ta­sa­rı ola­rak su­nu­la­ca­ğı ve Mec­lis ta­ti­le gir­me­den ge­nel ku­rul­dan ge­çi­ri­le­rek ya­sa­laş­tı­rıl­ma­sı­nın plan­lan­dı­ğı öğ­re­nil­di. Ha­len Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’n­da­ki gö­rüş­me sü­re­ci­nin de­vam et­ti­ği be­lir­ti­len dü­zen­le­me­de özel­lik­le rant­tan alı­na­cak pay ora­nı ile tah­si­lat yön­tem­le­ri üze­rin­de ça­lı­şıl­dı­ğı ifa­de edil­di. 


Na­kit pa­ra tah­si­la­tı zor 


Dü­zen­le­me­nin Mec­li­s’­te gö­rü­şü­le­ce­ği TBMM Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu'nun Baş­ka­nı Re­ca­i Ber­ber, gay­ri­men­kul ran­tın­dan be­le­di­ye­le­re ay­rı­la­cak pa­yın ko­nut ola­rak öden­me­si öne­ri­si­ni ge­tir­di. İmar de­ği­şik­li­ği so­nu­cu or­ta­ya çı­ka­cak ila­ve ran­tın mü­te­ah­hit­ler ile ar­sa sa­hip­le­rin­den na­kit pa­ra ola­rak tah­sil edil­me­si­nin zor ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ber­ber, tek­li­fi­ni şöy­le açık­la­dı: 


Yok­sul 5 yıl kul­lan­sın 


“İ­mar de­ği­şik­li­ği son­ra­sı or­ta­ya çı­ka­cak ran­tın be­le­di­ye­le­re ve ka­mu ku­rum­la­rı­na na­kit öde­ne­bil­me­si için ko­nu­tun sa­tıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Oy­sa ko­nut­lar he­men sa­tıl­ma­ya­bi­lir. Da­ha­sı di­ye­lim ki ko­nut­lar sa­tıl­ma­dı, o za­man na­sıl tah­si­lat ya­pı­la­cak? Do­la­yı­sıy­la en ko­lay çö­züm ola­rak de­ğer ar­tı­şı­nın kar­şı­lı­ğı­nın ko­nut ola­rak alın­ma­sı­dır. 


Ör­ne­ğin de­ğer ar­tı­şı son­ra­sın­da 10 ko­nut üre­til­miş­se bu­nun 4 ya da 5’i gi­bi ka­nun­la be­lir­le­ne­cek bir pa­yı be­le­di­ye­le­re ve­ri­lir. Be­le­di­ye­ler de bun­la­rı yok­su­la, fa­ki­re ge­çi sü­rey­le ki­ra­lar. Ör­ne­ğin 5 yıl­lık sı­nır ko­nur. Bu sü­re içe­ri­sin­de de 100 li­ra gi­bi kü­çük bir ki­ra be­de­li alı­nır. 

Yok­sul­luk­tan da­ha ön­ce kur­tu­lan­lar sü­re bek­len­me­den ev­den çı­ka­rı­la­bi­lir.” 


Manisa ilk örnek


Recai Berber, bu yöntemin bir benzerini Manisa’da uygulamak için harekete geçtiklerini de belirtirken, Manisa Belediyesi’nin müteahhitlere verdiği arsaların karşılığında konut alacağını, bu konutu da personel lojmanı ve yoksullar için kullanacağını söyledi. Berber, Manisa’da yapılacak 3 bin konuttan belediyeye kalacak yaklaşık 300 konutun lojman ve yoksula konut olacağını bildirdi. 


Lojman da olabilir 


Recai Berber, bu yöntemin başta İngiltere olmak üzere Avrupa’da çeşitli ülkelerde başarıyla uygulandığını söyledi. Bu yöntemin uygulanması halinde belediyelerin gayrimenkul zengini olabileceğine de işaret eden Berber, belediyelerin bu süreçte Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) şirketi kurarak gayrimenkullerini yönetebileceğini de belirtti.Berber, belediyerle birlikte bakanlıklara da ayrılacak payın karşılığı olan konutların lojman olarak da personele tahsis edilebileceğini ifade etti. 


Erdoğan Süzer-Bugün