Rızai taksim sözleşmesinin iptali dilekçesi!

Rızai taksim sözleşmesinin iptali dilekçesi!

Rızai taksim sözleşmesi, hisseli tapu sahiplerinin kendi aralarında birleşerek gayrimenkulün hangi bölgesinin kime ait olduğuna karar verdiği sözleşme oluyor. Sözleşme dilekçeyle iptal edilebiliyor. İşte rızai taksim sözleşmesinin iptali dilekçesi..


Rızai taksim sözleşmesinin iptali dilekçesi!

Rızai taksim sözleşmesi, hisseli tapu sahiplerinin kendi aralarında birleşerek gayrimenkulün hangi bölgesinin kime ait olduğuna karar verdiği sözleşme oluyor.


Yargıtay 14.Hukuk 2008-1037 E ve 1731 K sayılı kararı gereğince; "Paylaşma sözleşmesi yapılmasını düzenleyen Türk Medeni Kanununun 676. maddesi hükmünce de, bütün mirasçıları bağlayacak olan paylaşma sözleşmelerinde paylaşmanın eşit miktarla yapılacağına değinen amir bir hüküm yoktur. 


Hal böyle olunca, davacının paylaşmanın miktar eşitliği ilkesine aykırı yapıldığı iddiası dinlenemez, demektedir,yani şuna cok gitti bana az geldi gibi eşit miktardan bahsetmektedir."


Buna göre rızai taksim sözleşmesinde hataya düşürülme ile ilgili olarak  iptal istenebilir. Rızai taksim sözleşmesinin iptali dilekçesi şu şekilde;


……………… …. SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NE 


DAVACILAR : 


DAVACILAR VEKİLİ : 


DAVALILAR : 


DAVA KONUSU : Hata ve hukuki işlem ehliyetinin eksikliği nedeniyle sakat olan Taksim sözleşmesinin feshi talebinden ibarettir. 


OLAYLAR : 

1. Müvekkilim ……………………… ve davalıların murisi olan ………………………. vefat ettikten sonra, muristen kalan ve ……….. İli, …………… İlçesi,…….. köyü sınırları içerisinde bulunan arazileri aralarında yaptıkları …/…./……… tarihli rızai taksim sözleşmesi ile aynen taksim etmişlerdir. 


2. Müvekkilim, söz konusu taksime ilişkin sözleşme yapılmadan önce ve bu sözleşmeyle ilgili hususların davalılar arasında görüşüldüğü sırada bu görüşmelere katılamamış, önceden kardeşleri ile görüşerek anlaştıkları ve kendisine verilecek olan yerlerin verildiğini düşünerek kardeşlerinin hazırladıkları sözleşme metinini dikkatli bir şekilde okumadan imzalamıştır. Bu nedenle müvekkilim, söz konusu taksim sözleşmesinin imzalanmasında hataya düşmüştür. 


3. Diğer taraftan, yapılan taksim sözleşmesine, henüz hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olmayan 8 yaşındaki davalı ……………………..'de katılmıştır. Bu itibarla söz konusu taksim sözleşmesinin taraflarından biri olan ………………….'in ehliyet yönünden eksik olması ve müvekkilimin de söz konusu sözleşmeyi imzalarken hataya düşmüş olmasından dolayı taksim sözleşmesinin feshi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur. 


HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanunun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili sair mevzuat. 


SUBUT DELİLLER : …/…/…….. tarihli, Taksim sözleşmesi, Tapu kayıtları, Bilirkişi incelemesi, Keşif, tanıklar ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller. 


SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle, davanın kabulü ile …/…/…… 

tarihli taksim sözleşmesinin gerek ehliyet yönünden gerekse müvekkilimin hata içerisinde imzalamış olmasından dolayı geçerli olmayan sözleşmenin iptaline, yargılama giderleriyle ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesini karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…./2012 

Dava Vekili 


EK: 

1.) Onanmış vekaletname örneği, 

2.) Tapu kaydı, 

3.) ../.../.... tarihli taksim sözleşmesi.Rızai taksim tescili nasıl yapılır?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com