Sarıyer'de 6.6 milyon TL'ye icradan satılık bina!

Sarıyer'de 6.6 milyon TL'ye icradan satılık bina!İstanbul 10. İcra Dairesi, Sarıyer Bahçeköy'de bulunan bahçeli iki kargir binayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 6 milyon 623 bin 955 TL olarak belirlendi. 


İstanbul 10. İcra Dairesi, Sarıyer Bahçeköy'de bulunan bahçeli iki kargir binayı 6 milyon 623 bin 955 TL'ye satıyor. Taşınmazın ihalesi 23 Ekim 2020 günü gerçekleşecek. 

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Özellikleri : İstanbul İl , Sarıyer İlçe , Bahçeköy Mahalle/mevki , Karadeniz Mah. Köyü , 62 Ada No , 4 Parsel No , 4.123,13 Yüz Ölçümü Bağımsız Bölüm Niteliği Bahçeli İki Kargir Bina Olan Taşınmazın Tamamıdır. Satışa konu taşınmazın bulunduğu parselin etrafı tel çit ile çevrili parselin üzerinde iki adet bina bulunduğu tespit edilmiştir. Şehit Âlaattin Elyürek Sokaktan 9 dış kapı numarası alan yapı, zemin kat + 1 normal kat + çatı katından müteşekkil toplamda 3 katlıdır. Binanın dış konturları ölçülmüş içerisi gezilip görülmüştür Dış cephesi sıvalı boyasız. Çatı örtüsü kiremittir. Salon ve odalar masif parke, pencere doğramaları dağılmış çoğunun camı kırılmıştır. Katlara dahili ahşap merpenle çıkılmaktadır Halen boş bakımsız ve atıl vaziyettedir. Yapının kapalı alanının toplam 442,70m2 olduğu, Şehit Alaattin Etyürek Sokaktan 11 dış kapı numarası alan zemin kat + 2 normal kattan müteşekkil yapının 283,35M2 olduğu görülmüştür. Belediye altyapı hizmetlerinden yeterince yararlanmaktadır. Ulaşım Belediye otobüsleri ve özel vasıtalarla sağlanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu semt, mevkii, rağbet derecesi, kamu hizmetlerinden yararlanma yönünden müspet ve imar uygulamalarının yapılamadığı bir bölgede oluşundan dolayı da menfi olarak değerlendirilmiştir.

İmar Durumu : Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdûrlüğü'nün 15.02.2019 gün 3287sayılı yazılarının ekinde; Sarıyer İIçesi, Bahçeköy Mahallîsi, 62 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın; İstanbul Valiliği İl idareler Mücürlüğü'nün 23.03.2009 tarih, B-05.4. VLK 34.07.00.609 24922 sayılı yazısı ile; "Bahçeköy ilk Kademe Belediyesi, 5747 sayılı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Gereğince" Belediyemiz sınırlarına katılmıştır. Bahçeköy Mahallesi 62 ada, 4 parseli de kapsayan onaylı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama imar Planı bulunmadığından bu aşamada imar uygulaması yapılamadığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 6.623.955,25 TL KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 23/10/2020 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 20/11/2020 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 3.Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda

Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1295 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/07/2020