Torba yasada kentsel dönüşüm maddeleri!

Torba yasada kentsel dönüşüm maddeleri! Torba yasada kentsel dönüşüm maddeleri!

TBMM'de kabul edilen Torba Yasada kentsel dönüşüm hakkında bazı düzenlemeler yapıldı. Peki, bu değişiklikler neler? İşte 2016 Torba yasada yer alan kentsel dönüşüm maddeleri..Kentsel dönüşüm ile riskli alanlarda yer alan ve riskli olan yapılar yıkılarak yerine yeni yönetmeliklere uygun binalar inşa ediliyor. Kentsel dönüşüm uygulamaları ile ilgili yeni düzenlemeler Torba Yasa'da yer alıyor. 


TBMM'de kabul edilen Torba Yasada kentsel dönüşüm hakkında yapılan düzenlemeler şu şekilde sıralanıyor:


Riskli olmayan yapıların yıkılması

Bakanlıkça belirlenen riskli alan sınırları içinde olup, riskli yapılar dışında kalan diğer yapılardan uygulama bütünlüğü bakımından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerekli görülenler, değerleme çalışmalarında yapının riskli olmadığı gözetilmek kaydıyla kentsel dönüşüm kanunu hükümlerine tabi olacak.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  TOKİ  veya idare, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini 2 yıl süreyle geçici olarak durdurabilecek. 


Uygulamanın gerektirmesi halinde imar ve yapılaşma işlemlerinin geçici olarak durdurulması 1 yıl daha uzatılabilecek.


Etap veya ada bazlı kentsel dönüşümde 2/3'lük çoğunluk yeterli olması

Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında, uygulama yapılan etap veya ada bazında maliklerin 2/3 çoğunluğuyla karar alınacak, 1/3 'lük kısımda kalanların hisseleri anlaşan diğer maliklere satılacak, bu malikler satın almaz ise bu payları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alacak. 


Bakanlar Kurulunun riskli alan kararı alması 

Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde; altyapı hizmetleri yetersiz olan veya imar mevzuatına aykırı yapılaşma bulunan yapı ve altyapısı hasarlı alanlar; fen, sanat norm ve standartlara uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi kamu hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Bakanlar Kurulunca riskli alan olarak kararlaştırılabilecek.


Yüzde 65'i imar mevzuatına aykırı yapıların olduğu alanlar riskli alan olarak ilan edilmesi

Üzerindeki toplam yapı sayısının en az yüzde 65'i imar mevzuatına aykırı olan veya yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve iskan ruhsatı alan yapılardan oluşan alanlar da riskli alan olarak açıklanabilecek.


Riskli alan kararına karşı Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren dava açılabilecek. Uygulama işlemleri üzerine ise riskli alan kararına karşı dava açılamayacak.

 

Riskli alanlardaki konutlarda muvafakat aranmaması

Riskli alanlardaki konutlar üzerindeki intifa hakkı, ipotek ve haciz gibi şerhler, riskli alanlar yıkıldıktan sonra, tapuda işlem yapılmasına engel teşkil etmeyecek ve yapılacak işlemlerde muvafakat aranmayacak.


Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında satışı yapılacak hisseler üzerinde bulunan ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı gibi gibi haklar satış işlemine engel teşkil etmeyecek. Satış sonrasında da bu haklar satış bedeli üzerinden devam edecek.


Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen taşınmazların kat irtifakı ve mülkiyeti, ilgililerin muvafakatları aranmaksızın tapu müdürlüğünce resen terkin edilerek, önceki vasfı ile değerlemede bulunularak malikleri adına payları oranında tescil edilecek.10 soruda yeni Torba Yasa!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com