Vasiyetname nasıl düzenlenir?

Vasiyetname nasıl düzenlenir?

Vasiyetname nasıl düzenlenir?: Vasiyetnameler 3 şekilde düzenleniyor. Resmi vasiyetname, sözlü vasiyetname ve el yazılı vasiyetname. Resmi vasiyet, Medeni Kanunumuzun öngördüğü şekillere uygun olarak resmi bir memurun katılımı ile düzenleniyor...



Vasiyetname nasıl düzenlenir?


Vasiyetnameler 3 şekilde düzenleniyor. Resmi vasiyetname, sözlü vasiyetname ve el yazılı vasiyetname. 


Resmi vasiyetname nasıl düzenlenir?


Resmi vasiyet, Medeni Kanunumuzun öngördüğü şekillere uygun olarak resmi bir memurun katılımı ile düzenlenen vasiyetnamedir. Vasiyetnamenin resmi hale gelmesi için hukuk tarafından yetkili kılınmış bir memurun katılımı zorunlu oluyor. İki tanığın ve resmi memurun katılımı ile resmi vasiyet düzenleniyor. Tanıkların da nitelikleri yasa ile belirlenmiştir. Buna göre, mirasbırakanın eşi, alt kan soyu, üst kan soyu, bu kişilerin eşleri, kardeşleri, ceza mahkemesi kararı ile yasaklı olanlar, okuma yazma bilmeyenler, fiili ehliyeti olmayanlar tanık olarak katılamıyorlar. 


Resmi vasiyet iki şekilde oluyor; okuma yazma bilenlerin düzenleyecekleri vasiyet ile okuma yazma bilmeyenlerin düzenleyecekleri vasiyet. Okuma yazma bilenlerin düzenleyecekleri vasiyette eğer mirasbırakan tarafından önceden hazırlanmış ise, resmi memura teslim ediliyor, memur kendisine teslim edilen vasiyeti yıl, ay, gün koyarak imzalayıp ve resmi hale getiriyor. Önceden hazırlanmışsa mirasbırakan kendi arzu ve söylemek istediklerini bizzat memura bildirir, memur hazırladığı tutanağı vasiyetçiye verir, okuyup imzaladıktan sona resmi hale getirir. Onaylanan vasiyet tanıklar huzurunda memur tarafından vasiyetin okunduğunu ve mirasbırakanın son arzularını içerdiğini belirtecek şekilde tekrar okunur. Tanıkların vasiyet içeriğini bilmeleri gerekmiyor. Okuma yazma bilmeyenlerin düzenleyecekleri vasiyette ise mirasbırakan arzularını memura bildiriyor. Resmi memur tutanağı hazırladıktan sonra iki şahit huzurunda vasiyetçiye okuyor. Kabul edilmesiyle onaylanır ve muhafaza edilir.


El yazılı vasiyetname nasıl düzenlenir?


El yazılı vasiyetname ise, vasiyetçinin baştan sona tamamen kendi el yazısı ile tarih koymak sureti ile imzaladığı vasiyettir. Bu tür vasiyetlerin memura tevdi zorunluluğu bulunmuyor. Ancak kaybolma, tahrifat ve değiştirilme önlemlerine karşın notere, sulh hukuk hakimine teslim edilebiliyor.


Sözlü vasiyetname nasıl düzenlenir?


Sözlü vasiyetname ise olağan üstü durumlarda başka şekilde vasiyet yapma imkanının kalmaması durumunda yapılıyor. Bunun için iki şahitin olması gerekiyor. Vasiyetçi son arzularını iki tanığa bildirir. Vasiyetçinin söyledikleri tanık tarafından yazılır ya da sonradan yazdırılır. Tanıklar sonrasında bu yazılan vasiyeti Sulh Hukuk yada Asliye hukuk Hakimine teslim eder. Sözlü vasiyetin geçerli olması için ölümden hemen sonra mahkemeye teslimi gerekiyor. Vasiyete tanık olacakların okur yazar olması şartı da bulunuyor.



Sağlararası miras taksim sözleşmesi!
Mirastan çıkarma!
Mirasın devri!
Miras sözleşmesinin tenfizi!
Miras payı üzerinde sözleşme!
Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi!
Miras paylaşım sözleşmesi!




Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com