Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik!

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik! Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik!

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar bugünkü 30906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar Sayısı: 1593

Ekli "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80'inci, 474 sayılı Kanunun 2'nci, 3065 sayılı kanunun 13'üncü ve geçici 30'uncu , 4706 sayılı Kanunun ek 3'üncü, 5510 sayılı Kanunun ek 2'inci ve 5520 sayılı kanunun 32/A maddeleri ve 6745 sayılı Kanunun 80'inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR


MADDE1 -17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın 12'inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"(4)Hibe desteği, ilgili Destek Kararı ve Kararın uygulanmasına ilişkin Tebliğde belirlenen usul ve esaslara göre uygulanır."

MADDE 2-Aynı Karara aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1-(1) Bu Karar kapsamında değerlendirilen asgari 5 milyat TL sabit yatırım tutarında ve komple yeni yatırım niteliğindeki yatırım projelerine ilişkin olarak; 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununda tanımlanan yatırımcılar ile özel hukuka tabi yatırım proje sözleşmesi imzalamaya Bakan yetkilidir. Sözleşme kapsamında diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanına giren iş ve işlemler, sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili mevzuatı çerçevesinde öncelikli olarak yerine getirilir. Söz konusu iş ve işlemlerin izlenmesi ve koordinasyondan Bakanlık sorumludur."

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4-Bu karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.