01 / 02 / 2023

Aile konutunun devri!

Aile konutunun devri!

Medeni Kanun gereğince, evlilik birliğinin devamı süresince eşlerin birlikte yaşadıkları, hayatlarını idame ettirdikleri yere aile konutu deniyor. Aile konutu tapuya şerh edilebiliyor. Peki, aile konutunun devri nasıl oluyor?Aile konutunun devri!

Medeni Kanun gereğince, evlilik birliğinin devamı süresince eşlerin birlikte yaşadıkları, hayatlarını idame ettirdikleri yere aile konutu deniyor. Aile konutu tapuya şerh edilebiliyor.


Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili  kira sözleşmesini feshedemiyor, aile konutunu devredemiyor veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamıyor. Aksi durumda yapılan devir işlemi diğer eş tarafından açılacak bir dava ile iptal edilebiliyor.


T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/17326

K. 2011/6399

T. 11.4.2011

 

• AİLE KONUTU ( Aile Kontu Olması Nedeniyle İpoteğin Kaldırılması – Evlilik Birliği İpotek Veren Davalının Yargılama Devam Ederken Ölümü Nedeniyle Sona Erdiğinden Davanın Konusuz Kaldığı )

 

• İPOTEĞİN KALDIRILMASI ( Aile Konutu – Evlilik Birliği Ölümle Sona Erdiğinden Konusuz Kalan Davanın Reddi Gereği )

 

4721/m. 194

 

ÖZET : Dava, aile konutu olması sebebiyle ipoteğin kaldırılmasına ilişkindir.Evlilik birliği ölümle sona erdiğinden, Türk Medeni Kanununun 194. maddesinin uygulanma olanağı kalmamıştır. Davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi gerekir.

 

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm ipoteğin kaldırılması talebinin reddi, vekalet ücreti, icranın durdurulması ve icra inkar tazminatı talebinin reddi yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

 

KARAR : 1- ) Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı bankanın temyiz itirazları yersizdir.

 

2- ) Davacının temyiz itirazlarına hasren yapılan incelemede;

 

Dava, aile konutu olması sebebiyle ipoteğin kaldırılmasına ilişkin olup Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesine dayanmaktadır. Toplanan delillerden ipotek veren davalının 15.8.2009 tarihinde, yargılama devam ederken öldüğü anlaşılmaktadır. Evlilik birliği ölümle sona erdiğinden, Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesinin uygulanma olanağı kalmamıştır. Davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

 

SONUÇ : Temyiz edilen hükümün yukarda 2. bentte açıklanan sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin yukarda 1. bentte açıklanan sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davalıya yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 73.90 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatıran davacıya iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.4.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Yazlık aile konutu sayılır mı?

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.comGeri Dön