Beyoğlu'nda 3 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Beyoğlu'nda 3 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul! Beyoğlu'nda 3 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Asmalımescit Mahallesi, Yemenici Mevkii'nde yer alan kargir apartman vasıflı gayrimenkul 3 milyon TL bedel ile icradan satışa çıkarıdı. 

Hafta sonu gezilecek 10 proje 3 site!


ÖZELLİKLERİ : İstanbul 10.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2017/57 Esas sayılı dosyasında bulunan bilirkişi raporunda '' söz konusu kıymet takdiri istenen taşınmaz tapunun 306 ada 12 parsel no da kayıtlı İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Asmalımescit mah. Yemenici Abdullatif sok. Kapı no 5 adresindeki bodrum kat + zemin kat + 4 normal kat tarzında yapılan ve 2 dükkanlı kargir apartmanın olduğu yerdir, Yerinde yapılan inceleme de söz konusu adreste bulunan ve tarihi eser olan taşınmaz binanın 62,50 metrekare arsa üzerinde oturduğu, ve her katta bir bağımsız bölümün bulunduğu görülmüş ve incelenmiştir. Bağımsız bölümler antre + salon + açık mutfak+oda +wc+balkon ünitelerinden oluşmaktadır. Zeminler tahta kaplıdır. Kapı doğramaları ahşap mamülünden yapılmıştır denilmektedir.

 

Gayrimenkulün Kıymeti: 3.083.066,38 TL

 

SATIŞ ŞARTLARI:
1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazınihalesi 28.02/2018 Çarşamba günü saat 13.30.’ dan - 13.35’ a kadar, İstanbul Adalet Sarayında B2 424 Nolu 10.Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 28/03/2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.

 

Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 28/03/2018 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden 10.Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğümüzün 1032606 birim kodu esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/2 SATIŞ. Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.

 

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.

 

Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)

 

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

 

4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

 

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.

 

6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,

 

AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.

 

Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.11.01.2018(İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.