11 / 08 / 2022

Eminönü Kürkçü Han'da 10 milyon TL'ye icradan satılık dükkan!

Eminönü Kürkçü Han'da 10 milyon TL'ye icradan satılık dükkan!

İstanbul 17. Satış Memurluğu Eminönü Kürkçü Han'da yer alan dükkanı 10 milyon TL'ye satışa çıkardı.T.C.
İSTANBUL
17. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2021/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Tayahatun Mahallesi, Çarkçılar Sokak, No:5A adresinde kain, tapuda; İstanbul İli, Fatih İlçesi, Tayahatun Mahallesi, Kürkçü Han İç Han Taş Merpen Al Mevkii, 258 ada, 158 parselde kayıtlı, 108 m2 alanlı, 'KAGİR DEPO” nitelikli taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz, Tayahatun Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çakmakçılar Yokuşu, Çarkçılar Sokak, Mahmutpaşa Hamamı Sokak ve Mahmutpaşa Yokuşu Sokak ile çevrili 259 sayılı yapı adasındaki 158 parsel üzerindeki fiilen 3 katlı olan yapıdır. Taşınmazın Alt Katı : 50 parsel üzerindeki dava konusu taşınmaza bitişik koridor üzerinden 6 basamak inilerek (H: 1,00 m.) girildiği, demir kepenk ve demir doğrama kapısı bulunduğu, koridorda duruşa göre göz hizasında, kapıdan yaklaşık 0,80 metre içeride 0,20 metre kalınlığında tavan döşemesi alnının (üst kat zemin döşemesi) görüldüğü, duvarların tamamının raflarla kaplı, zemini karo mozaik ile kaplı olduğu, tavanda kısmen çelik putrel, kısmen betonarme sarkan kirişler bulunduğu, sıva üstü elektrik tesisatı ve aydınlatmalar bulunduğu, orta kısımda yaklaşık (1,90 m x 2,20 m) ölçülerinde iki kolon bulunduğu, tavan yüksekliği 2,40 metre, yüzölçümü 85 m2 net ve 108 m2 brüt olduğu, giriş kapısının sağ tarafında üzerine balya şeklinde mallar istiflenmiş ara kata çıkış merpeni bulunduğu, tavan hizasında kutu profil ile desteklenmiş sac levha kapatılarak çıkışın engellenmiş olduğu hususları tespit edilmiştir. Ara Kat : Çarkçılar Sokak üzerinden 5A kapı numarası ile iki basamak inilerek girilmekte olup, tavan tonoz şeklinde, PVC malzeme ile kaplanmış, sıva üstü tesisat ve aydınlatmalar bulunduğu, alt kat tavanındaki sac kapağın zeminde görüldüğü, üzerine balya şeklinde malların istiflenmiş olduğu, yüzölçümünün yaklaşık 85 m2 net ve 108 m2 brüt, tavan yüksekliğinin tonoz üst kotunda 2,50 metre olduğu, tekstil ürünleri satışı yapılan dükkân olarak tasarruf edilmekte olduğu anlaşılmaktadır. Üst Kat (Farklı Maliklere Ait Tapu Kayıtlarında Farklı Sahifeye Kayıtlı Olan Alan) : Çarkçılar Sokak üzerinden 5 kapı numaralı kapıdan 12 basamak merpen ile çıkıldığı, zemini muşamba, duvarların tamamı raflarla kaplı, orta kısmında (1,90 m x 2,20 m) ölçülerinde iki kolon bulunduğu, tavan yüksekliği 2,25 metre, yüzölçümü 85 m2 net ve 108 m2 brüt olduğu, arka tarafta 11 basamaklı muşamba kaplı merpen ile asma kata çıkıldığı, asma kat tavanının kubbelerden meydana geldiği, kubbe üst noktasının 3,30 metre yüksekliğinde olduğu hususları tespit edilmiş olup, satışa konu taşınmazın dosyasına celp edilmiş olan tapu kaydının beyan hanesindeki “ZEMİNDEN İTİBAREN 4,30 METRE İRTİFASINDAN YUKARIDA ESKİ 11.12 NOLU ODALAR VARDIR.” belirtmesindeki 11 ve 12 no.lu odalara isabet ettiği anlaşılmış olup, tapu kütüğünde ayrı bir sahifeye kaydı yapıldığı ve farklı maliklere ait olduğu satış dosyasındaki belgelerden anlaşıldığından satışa konu taşınmaz için düzenlenen raporumuzda 'Üst Kat' olarak belirtilen alan satışa konu taşınmaza dahil bulunmamaktadır.

Adresi : Tayahatun Mahallesi Çarkçılar Sokak No:5/A Fatih / İSTANBUL

Yüzölçümü : 108 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 10.000.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : 1- (S.N:51389645) Gayrimenkul Mülk 900.00 ETL 1/0 Derece/Sıra
14/05/1945-1 Tesis tarihi ve yevmiye numaralı ipotek kaydı vardır.
2-50 Parselde ve Üst Kat Koridorda İştiraki Daimi Tasarruf Hakkı Vardır,
3- Zeminden itibaren 4.30 metre irtifaından yukarıda eski 11.12 nolu odalar vardır.

1. Satış Günü : 16/05/2022 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 20/06/2022 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : İstanbul 17 Sulh HUkuk Mahkemesi Duruşma Salonu B2-324

Memurluğumuzun İBAN Numarası TR58 0001 5001 5800 7308 9752 82

Eminönü Kürkçü Han da 10 milyon TL ye icradan satılık dükkan!

Tapu Kaydı:
İstanbul İli, Fatih İlçesi, Dayahatun Mahallesi, Kürkçü Han İç Han Taş Merpen Al Mevkii, 258 ada, 158 parselde kayıtlı, 108 m2 alanlı, 'KAGİR DEPO' nitelikli taşınmazın;
Beyan Hanesinde :
- “50 PARSELDE VE ÜST KAT KORİDORDA İŞTİRAKİ DAİMİ TASARRUF HAKKI VARDIR.” belirtmesi,
- “ZEMİNDEN İTİBAREN 4,30 METRE İRTİFASINDAN YUKARIDA ESKİ 11.12 NOLU ODALAR VARDIR.” belirtmesi,
- 28.06.2019 tarih, 15446 yevmiye numarasıyla tesis edilmiş olan; “İSTANBUL 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ'nin 28.06.2019 tarih 2019/237 Esas sayılı Mahkeme Müzekkeresi numaralı dosyasında davalıdır.” belirtmesi bulunmaktadır.

Mülkiyet Hanesinde :
- 99/540 hissesi Haremeyn Ayasofyayı Kebir Vakfı,
- 441/4320 hissesi Cahit KARAHAN,
- 441/4320 hissesi Hüseyin KÜÇÜKKAYA,
- 441/4320 hissesi Mehmet KÜÇÜKKAYA,
- 441/4320 hissesi Murat KÜÇÜKKAYA,
- 441/4320 hissesi İsmail KÜÇÜKKAYA,
- 441/4320 hissesi Hasan KÜÇÜKKAYA,
- 441/4320 hissesi Ali KÜÇÜKKAYA,
- 49/960hissesi Zeki KÜÇÜKKAYA,
- 49/960 hissesi Muzaffer KÜÇÜKKAYA adlarına kayıtlıdır.

Şerh Hanesinde :
- 16.03.2021 tarih, 9131 yevmiye numarasıyla tesis edilmiş olan; “İSTANBUL 17. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'nun 16.03.2021 tarih 1 sayılı Mahkeme Müzekkeresi yazısı ile satışına gidilmiştir.” belirtmesi bulunmaktadır.

İpotek Hanesinde :
- 14.05.1945 tarih, 1 yevmiye numarasıyla alacaklı, “Gayrimenkul Mülk Bedeli' olarak Haremeyn Ayasofyayı Kebir Vakfı hissesi hariç olmak üzere geri kalan tüm hisseler üzerine tesis edilmiş olan; müştereken, 900,00 ETL bedelli, 1. Derece, 0. Sıralı, SDF hakkı olmayan ipotek belirtmesi tesis edilmiştir.

Düşünceler Hanesinde :
- “İLAVE NİŞAN MIĞIRDIÇ AĞAVNİ HİSSELERİ MERHUMDUR” denilmektedir.

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Taşınmaz için %18 KDV, ‰ 5,69 D.V.,‰ 20 (BindeYirmi)Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Tellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerin de yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/03/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.