Hatay Payas'ta 10.4 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Hatay Payas'ta 10.4 milyon TL'ye satılık gayrimenkul! Hatay Payas'ta 10.4 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Payas Belediye Başkanlığı, Hatay Payas Karşı Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü 10 milyon 442 bin 794 TL bedelle satışa çıkardı.Payas Belediye Başkanlığı, Hatay Payas Karşı Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 10 milyon 442 bin 794 TL olarak belirlendi. İhale 6 Ocak 2020 tarihinde yapılacak.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Payas Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda bulunan gayrimenkul 2886 sayılı D.İ.K.’ nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile satılacaktır. 

1) Payas Belediyesi Hizmet Binası 3. Kat Toplantı Salonunda gayrimenkulün satışı yapılacaktır. Bu gayrimenkule müracaat etme süresi ihale saatine kadardır.
2) İhale ile ilgili şartlar hakkında ayrıntılı bilgiyi Payas Belediyesi İhale Komisyonu Şefliği ile görüşülüp alınabilir.
3) İhaleye gireceklerin ihale saatine kadar geçici teminat bedelini Belediyemize nakit yatırmaları veya 2886 Sayılı Kanun gereği teminat yerine geçen belgeler ile aşağıda belirtilen belgeleri Belediyeye ibraz etmeleri gerekmektedir.
-Tebligat için, Muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi ve Nüfus Cüzdan Sureti (Vatandaşlık Numaralı),
-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
-Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,
-Şekli, içeriği ve miktarı şartnamede belirlenen miktarda geçici teminat,
-Vekâleten iştirak edeceklerin vekâletname ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,
-İhale şartnamesini 100,00.-TL. karşılığında aldıklarına dair makbuz,
-Vergi Dairesine borcu yoktur yazısı,
-Payas Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge,
-Taşınmaz Mal satış şartnamesi ( şartnamenin her sayfası ayrı yarı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.)
4) İhale komisyonu gayrimenkulü satıp satmamak veya ihaleyi iptal etmek yetkisine sahiptir.
İlanen duyurulur.