İcradan gayrimenkul satışı nasıl yapılır?

İcradan gayrimenkul satışı nasıl yapılır?İcradan gayrimenkul satışı nasıl yapılır?: İcra ve İflas Kanununa göre, icradan gayrimenkul satışı, açık artırma ile yapılıyor. İhalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan ediliyor...


İcradan gayrimenkul satışı nasıl yapılır?

İcra ve İflas Kanununa göre, icradan gayrimenkul satışı, açık artırma ile yapılıyor. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan ediliyor. 


İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılıyor. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltiliyor. 


Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez. 


Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 

yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. 


Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır. 


Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi günsonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. 


Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz. 114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır. 


İCRADAN GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI


... ..İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

DOSYA NO: 200./... E.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:


TAPU KAYDI                  : ...

ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: ...


İMAR DURUMU : Belediyeden gelen yazıda, ... yapıldığı anlaşılmaktadır.


MUHAMMEN BEDEL:  Taşınmazın kıymetine etki eden tüm hususlar ile günün iktisadi koşulları da göz önünde bulundurularak, meskenin tamamının  muhammen bedeli ...,000,00-TL dir.


SATIŞ ŞARTLARI:


1) Birinci satış    .   .2009 günü  ... ....İcra Müdürlüğünde (adres:... .. - ..) saat    .   ’dan    .   ’a  kadar açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen bedelin %60’nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla   .    .2009 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci açık artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da muhammen bedelin %40’na ve varsa rüçhanlı alacaklar toplamını ve satış masraflarını geçmek şartıyla ihale olunur.           


2) Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil alabilir. Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Tapu Alım Harcı alıcıya aittir. Gayrimenkulün aynından doğan birikmiş vergiler ve tellaliye satış bedelinden ödenir.


3) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususi ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.


4) Satış bedeli hemen veya verilen müddet içinde ödenmez ise İcra ve İflas Kanunu’nun 133. Maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.


5) Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6) Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 200./... E. sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.....İCRA MÜDÜR YRD.


İcra taşınmaz satış karar örneği!