30 / 06 / 2022

Kentsel dönüşüm kira yardımı sorgulama 2017!

Kentsel dönüşüm kira yardımı sorgulama 2017!

Kentsel dönüşüm kapsamında riskli binası yıkıldıktan sonra Bakanlığın kira yardımına başvuruda bulunan hak sahipleri sonucu sorgulama yaparak öğrenebiliyor.Riskli olarak tespit edilen ve anlaşma yolu ile yıkılan yapının malik ve kiracıları Bakanlığın sunduğu finansal desteklerden yararlanabiliyor.


Bu desteklerin başında maliklerin 18 ay boyunca, kiracıların ise defaten tek seferlik alabildiği kira yardımı geliyor. Bu yardım için ödenen bedel, şehirden şehire farklılık gösteriyor.


2017'de kira yardımının en yüksek yapıldığı iller olan Ankara, İstanbul, İzmir'deki maliklere aylık 860 lira ödeniyor.


Kira yardımına başvuruda bulunmak isteyen kimselerin istenen belgeleri temin etmeleri ve bir dilekçe ile Bakanlık İl Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekiyor.


Gerekli belgeler 

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

2- Konut veya işyerinin tapu senedi 

3- Riskli bina tespit raporu inceleme formu 

4- Tahliye ettiğime dair yeni adresimi gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği 


Kentsel dönüşüm kira yardımı dilekçesi örneği:


......... ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNE 


Aşağıda bilgileri bulunan ve ARAADNET yazılımında …………………. yapı kimlik numaralı binamız 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olup, Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre kira yardımından faydalanmak istiyorum. 


Riskli binamı …./…./201… tarihinde tahliye ettiğimi beyan eder, aksi durumun tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim. 

 

Kira yardımından faydalanmam halinde 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar uyarınca bankalardan faiz destekli kredi başvurusunda bulunmayacağımı taahhüt ederim. 

 

Kira yardımı başvurumun uygun bulunması halinde aşağıda belirttiğim hesap numarama yatırılması hususunda; 


Gereğini arz ederim. 

 

 ……/…./20..

 Adı Soyadı - İmza 

 

İletişim Bilgileri 

Adres : 

Telefon : 

Banka Hesap Numarası (IBAN) : 

 

EKLER: 


Kentsel dönüşüm kira yardımı sorgulama 2017

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında "Kira Yardımı Başvurusu" yapmış olup; yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve genelge çerçevesinde tamamlanması gereken eksik evrak bilgisi sorgulanabiliyor. Sorgulama Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sayfasından yapılıyor.


Sorgulamada gereken bilgiler:

T.C. Kimlik No

Seri No / Cüzdan No15 soruda kentsel dönüşümde kira yardımı ödeme şartları!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com