28 / 05 / 2022

Kira banka zorunluluğu 2015!

Kira banka zorunluluğu 2015!

Kira banka zorunluluğu hakkındaki yasal hükümler, 29 Temmuz 2008 tarihinde 26951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 268 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında yer alıyor. İşte kira banka zorunluluğu 2015 esasları...Kira banka zorunluluğu 2015!

Kira banka zorunluluğu hakkındaki yasal hükümler, 29 Temmuz 2008 tarihinde 26951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 268 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında yer alıyor.


Tebliğ gereğince meskenlerde 500 TL ve üzeri aylık gelir elde edilmesi durumunda kira tahsillerinin banka aracılığı ile yapılması zorunlu oluyor. Bu sınırın altında kira elde edilmesi durumund kira elden alınabiliyor.


Buna karşın kira bedeli ne olursa olsun işyeri kira bedellerinin de banka aracılığı ile ödenmesi gerekiyor. İşyeri kiralamalarında herhangi bir sınırlama bulunmuyor.


GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 268)

            

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle Bakanlığımıza, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir.

             

Bu yetkiye dayanılarak, işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

             

1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı

Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden,            

- Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,

             

- İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.


2. Tevsik Zorunluluğu Getirilen İşlemlerde Belge Düzeni

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 7.9.1995 tarih ve 22397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 243 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 8.1.1996 tarih ve 22577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 246 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bankalara düzenleme zorunluluğu getirilen, dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik edilme zorunluluğu uygulaması eskiden olduğu gibi devam edecektir.

             

Önceki bölümde belirtilen banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamdadır.

             

3. Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Olmayan Tahsilat ve Ödemeler

             

Mükelleflerce,

- Her bir konut için aylık tutarı 500 TL’ nin altındaki konut kira geliri ile

- Mahkeme ve icra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirine ilişkin tahsilatlar

             

Tebliğle getirilen zorunluluk kapsamında değildir.

             

Öte yandan aynî olarak yapılan söz konusu ödemelerin bu zorunluluk kapsamında olmadığı tabiidir.

            

Örnek 1:

Bay (A)’ya ait olan iki adet konut 2008 yılında kiraya verilmiş olup konutların aylık kira geliri 500’er TL’dir. Bu durumda Bay (A) 1/11/2008 tarihinden itibaren söz konusu konutlara ait kira gelirlerini, banka veya PTT aracılığıyla tahsil edecek ve gerekli durumlarda bu kurumlar tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edecektir.

            

4. Ceza Uygulaması

Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca, mükerrer 257 nci maddeyle getirilen zorunluluklara uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.

             

Anılan madde uyarınca bu Tebliğ ile 1/11/2008 tarihinden itibaren getirilen zorunluluklara uymayanlara kesilecek ceza, 2008 yılı için;

             

- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.490 TL’den,

             

- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 680 TL’den,

             

- Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 320 TL’den az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5’idir.

             

2009 ve sonraki yıllara ilişkin olarak, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca bu yıllar için belirlenecek asgari ceza tutarları dikkate alınacaktır.Gelir vergisi emsal kira bedeli 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com