03 / 07 / 2022

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları yönetmelik değişikliği!

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları yönetmelik değişikliği!

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair değişiklik 7 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları yönetmelik değişikliği..Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları yönetmelik değişikliği!

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının yapı esasları ve denetimine dair yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında yönetmelik 7 Aralık 2014 tarihinde 29198 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik kapsamında yapılan değişiklikler şu şekilde;


YÖNETMELİK


Kültür ve Turizm Bakanlığından:


KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ YAPI ESASLARI VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


MADDE 1 – 11/6/2005 tarihli ve 25842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “bakımı” ibaresi kaldırılarak, yerine “tadilat ve tamiratı” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “bakımı” ibaresi kaldırılarak, yerine “tadilat ve tamiratı” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Koruma Yüksek Kurulu”, “Koruma Bölge Kurulu”, “Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü” tanımlarından ‘‘ve tabiat’’ ibaresi çıkarılmış, “Onarım ön izin belgesi” ve “Onarım uygunluk belgesi” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Onarım ön izin belgesi: Tadilat ve tamiratların içeriğini belirten, uygulamadan önce KUDEB,  Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek belgeyi,”


“Onarım uygunluk belgesi: Tadilat ve tamiratların onarım ön izin belgesine  uygun tamamlandığına dair Vakıflar Genel Müdürlüğü, KUDEB veya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından verilecek belgeyi,”


MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 8 – Taşınmaz kültür varlıklarının tadilat ve tamiratlarına ilişkin uygulamalarda aşağıdaki hususlar geçerlidir.


Tadilat ve tamiratlar özgün biçim ve malzemeye uygun olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, bünyesinde KUDEB kurulmuş idarelerin veya ilgili idarelerin bünyesinde KUDEB bulunmaması halinde koruma bölge kurulu müdürlüğünün izin ve denetiminde 11/6/2005 tarihli ve 25842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğe göre gerçekleştirilir.”


MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


“Koruma bölge kurulunca değerlendirilmesi gerekli projeler, öncelikle imar mevzuatına uygunluğu açısından ilgili idarece en geç otuz gün içinde incelenir, uygun bulunanlar idarenin görüşleriyle birlikte koruma bölge kurulu müdürlüğüne gönderilir. Bakanlık ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, kültür varlıklarının onarımına yönelik hazırladıkları rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerini koruma bölge kurulunda değerlendirilmek üzere doğrudan koruma bölge kurulu müdürlüğüne gönderir.”


“Koruma Bölge Kurulunca onaylı projesine göre tamamlanan uygulamalar için kullanma izin belgesi, KUDEB bulunan yerlerde KUDEB müdürlüğünce düzenlenir. KUDEB bulunmayan yerlerde; yapının inşaatı ya da onarımının koruma bölge kurulu kararları doğrultusunda yapıldığının koruma bölge kurulu müdürlüğünce saptanmasından sonra, ilgili idare tarafından kullanma izin belgesi verilir.”


MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.


Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları yönetmeliği!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com