04 / 07 / 2022

Parsel tevhid şartları nelerdir?

Parsel tevhid şartları nelerdir?

Parsel tevhid (birleştirme) işleminin yapılabilmesi için tevhid işlemi yapılacak gayrimenkullerin bitişik olması gibi bazı şartlar bulunuyor. Peki, parsel tevhid şartları nelerdir? İşte, parsel tevhid şartları!Parsel tevhid şartları nelerdir?


Tevhid (birleştirme) yapılacak gayrimenkullerin bitişik olması gerekiyor. Ayrıca üzerinde rehin (ipotek, haciz) gibi tasarrufu kısıtlayan engeller olmaması gerekli oluyor. 


Tasarrufu kısıtlayan engeller var ise hak sahiplerinin 

muvafakatı gerekili oluyor.  Tevhid işlemleri belediye encümeni kararı veya il idare kurulun olumlu kararı üzerine kadastro müdürlükleri tescil bildirimi düzenleyerek tapuya intikal ettiriliyor. 


Gerekli belgeler;

1-Birleştirilmesi talep edilen taşınmazların tapu senetleri veya tapu kayıt

örnekleri, 

2-Taşınmaz maliklerinin veya temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları, 

3-Birleştirme için düzenlenmiş yürürlükteki mevzuata yönetmenliklere uygun

nitelikteki plan ve ekli belgeler, 

4-Taşınmazın bulunduğu yere göre alınmış belediye encümen veya il idare

kurulunun olumlu kararı (Taşınmaz mücavir alan içinde ise belediye encümeni

kararı, Mücavir alan dışında ise il idare kurulu kararı), 

5-Maliklerin birer adet vesikalık fotoğrafı gereklidir.


Parsel tevhid şartları!

Tevhid işlemi ile ilgili yasal hükümlerin yer aldığı İmar Kanunu hükümlerine göre: imar planlarına göre yol, meydan, yeşil saha, park ve otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan gayrimenkullerin bu kısımlarının ifrazına veya tevhidine izin verilmiyor. 

 

Ayrıca imar parselasyon planı tamamlanmış olan yerlerde yapılacak ifraz veya tevhidin bu planlara uygun olması şartı aranıyor. 


İmar planı dışında kalan alanlarda yönetmeliklerinde tayin edilecek miktarlardan küçük ifrazlara izin verilmiyor. Belediye ve mücavir alan hudutları içindeki gayrimenkullerin re'sen veya müracaat üzerine tevhid veya ifrazı, bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisi veya bu hakların terkini, bu Kanun ve yönetmelik hükümlerine uygunluğu belediye encümenleri veya il idare kurullarınca onaylanıyor. 


Onaylama işlemi, müracaatın belediyelere veya valiliklere intikalinden itibaren en geç 30 gün içinde sonuçlandırılıyor ve tescil veya terkini için 15 gün içinde tapuya bildirildiriliyor. Tapu dairesi, tescil veya terkin işlemini bir ay içinde sonuçlandırmak zorunda oluyor. Tapu tevhid işlemleri!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com