Sarıyer'de 9 milyon TL'ye icradan satılık bina!

Sarıyer'de 9 milyon TL'ye icradan satılık bina!

T.C. İstanbul 3. Satış Memurluğu, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 752 ada 13 parselde yer alan 3 katlı binayı 9 milyon TL'ye satıyor...T.C. İstanbul 3. Satış Memurluğu tarafından, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 752 ada 13 parselde yer alan 3 katlı bina 9 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkulün satış ihalesi 16 Nisan tarihinde saat 14:002te gerçekleştirilecek.

İlan metni:

T.C.İSTANBUL 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAPU KAYDI :
A - İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Yenimahalle Mahallesi,752 ada, 13 parselde kayıtlı, 118,50 m² miktarlı, kargir apartman nitelikli taşınmazbağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
A - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı' nın17/03/2020 tarih ve 74796371-310.05/2642 sayılı cevabi yazısından Sarıyer İlçesi, Yenimahalle 1010 pafta, 752 ada, 13 parsels ayılı yer, 22.07.1983 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında "Sahil Şeridinde" kalmakta olup, eski esere bitişik yapılanmadır. Planında belirlenen kontürde ve h=6,50m. Yükseklikte yapılabilir. Sahil şeridinde eski esere bitişik tüm yapılanmalarda;2960 sayılı Boğaziçi yasasına uygun kamuya açık kullanım getirilerek hazırlanacak teklif projeler Büyükşehir Belediye Başkanlığı' nın uygun bulması ve ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu ve ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Böle Kurulu' nun kararı ile uygulanacaktır. Eski esere bitişik parseller içi getirilen h=6,50m. Max bina yüksekliği kat adedini belirlemek için olup, yapının saçak kotu eski eserin saçak kotunu geçmeyecektir. Diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyulacaktır, denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut, 27/03/2018 tarihli bilirkişi raporunda Taşınmazın;
Satış konusu yer tapu kayıtlarına göre“İstanbul İli, Sarıyerİlçesi, YenimahalleMahallesi, 752 ada,13 parsel,118.50 m2 yüzölçümlü, kargir apartman” nitelikli, adrese göre (Karakütük) Liman caddesi No:78’debulunan 2 Bodrum+zemin+2 normal kattan oluşan halihazırda her katı mesken olarak kullanılan apartmandır. Satışa konusu taşınmaz keşif günü mahallinde ziyaret edilmiş, kadastro paftası ve halihazır haritadan alınan koordinatlardan yola çıkılmak suretiyle elde edilen koordinatlar zemine uygulanarak yerin doğruluğu teyit edilmiştir.
Satışa konu taşınmaz, Liman caddesi üzerinden ulaşılmaktadır. Boğaz ile arasında herhangi bir yapı yer almamaktadır, tüm katlar açık ve kapanmazboğaz manzarasına sahiptir.Binanın yan tarafında Yenimahalle AstsubaySosyal Tesisleri , karşı cephesinde ise Jandarma bulunmaktadır.
Keşif günü dairelerin içerisine girilemediğinden dava dosyası(2015/358) içeriğinden bilgiler alınmıştır. Dosya içeriğindeki bilirkişitespitlerine göre; 2.bodrum katta depo bulunmakta olup, 1. Bodrum kat +zemin ve diğer normal katlarda 2’şer daire olmak üzere toplam 8 adet daire bulunmaktadır. Her daire salon+2 oda+hol+mutfak+banyo şeklinde planlanmış olup brüt 56 m2’dir. Bina 50-60 yıllık bir binadır.
752 Ada 13 Nolu Parsel Üzerindeki Bina Aynı Ada 12 Nolu Parsele 8.26.-m2 tecavüzlüdür.
752 Ada 13 Nolu Parsel Üzerindeki Bina Aynı Ada 19 Nolu Parsele 2.87.-m2 tecavüzlüdür.
752 Ada 13 Nolu Parsel Üzerindeki Bina Aynı Ada 18 Nolu Parsele 10.64.-m2 tecavüzlüdür.
752 Ada 14 Nolu Parsel Üzerindeki Bina Aynı Ada 13 Nolu Parsele 5.51.-m2 tecavüzlüdür.
752 Ada 13 Nolu Parsel Üzerindeki Binanın Temel Oturumu 124,62.-m2 dir. denilmektedir.
29/06/2020 tarihli Bilirkişi Raporunda ise söz konusu taşınmaza 9.000.000,00.-TL satışa esas değer takdir edilmiş olduğu görülmüştür.
İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi' nin 23/12/2020 tarih, 2020/444 esas, 2020/853 karar sayılı ilamı ile taşınmaza ait kıymet takdirine itiraz davası reddedilmiş olup mahkeme kararı satış dosyamız içerisine gönderilmiştir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut 29/06/2020 tarihli bilirkişi raporuna göre;
Taşınmaz 9.000.000,00 TL (DokuzMilyonMilyon) TL. KDV oranı %1' dir.

Sarıyer de 9 milyon TL ye icradan satılık bina!

SATIŞ ŞARTLARI :

1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 16/04/2021 Cuma günü saat 14:00’ dan - 14.05’ e kadar, İstanbul Adalet Sarayında B2 Blok 3. Katta bulunan B2-329 nolu Oda (İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 17/05/2021 Pazartesi günü aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 17/05/2021 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032558) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/4 Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Taşınmaz için %1 KDV, ‰ 5,69 D.V.,‰ 20 Tapu Alım Harcı,gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaTellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.

6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır. 

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.