Tarım arazilerinde ifraz şartları!

Tarım arazilerinde ifraz şartları! Tarım arazilerinde ifraz şartları!

İfraz işlemi ile tek bir kimsenin mülkiyetinde olan arsalar bölünebiliyor. Ancak toprak kanunu ile tarım arazilerinin miras yolu ile bölünmesi dolayısı ile ifraz yapılması engellenmişti. Peki, tarım arazilerinde ifraz şartları..


Tarım arazilerinde ifraz şartları!

İfraz işlemi ile tek bir kimsenin mülkiyetinde olan arsalar bölünebiliyor. Bu işlem ile tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmazın teknik usullere göre düzenlenen haritalarla gerek kazaen ve gerekse rızaen belli parsellere bölünerek, her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilebiliyor.


Arsa ve arazilerde ifraz işlemi yapılabiliyor. Ancak, 6537 sayılı Toprak Koruma Kanunu ile tarım arazilerinin miras yolu ile bölünmesi dolayısı ile ifraz yapılması engellenmişti. 


Kanun gereğince mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerde mülkiyetin devri esas oluyor.


Bu süreçte mirasçılar arasında anlaşma sağlanması hâlinde, mülkiyeti devir işlemleri mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde tamamlanabiliyor. 


Devir işlemlerinin bir yıl içinde tamamlanmaması ve 8/C maddesinin ikinci fıkrasına göre dava açılmaması hâlinde, bu Kanunun 8/Ç maddesi hükümleri uygulanır. Mayıs 2015 yılında sona eren bu süreye ek 3 aylık süre verilmişti. 


Bu sürenin sonunda devir olmaması hâlinde, Bakanlık resen veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi hâlde üçüncü kişilere satılması için ilgili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir.


Sulh hukuk mahkemeleri nezdinde mirasçılar veya Bakanlıkça bu Kanun kapsamında açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.Kimler ehil mirasçıdır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com