Çukurova Balkon

Tarım arazisi satılamayacak durumlar!

Tarım arazisi satılamayacak durumlar! Tarım arazisi satılamayacak durumlar!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemelere göre tarım arazilerinde oluşmuş hisselerin üçüncü şahıslara satılması devredilmesi veya rehin edilmesi yasaklanıyor. İşte tarım arazisi satılamayacak durumlar..


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Tarım arazisi satılamayacak durumlar!

2014 yılı içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni düzenlemeler gereğince; bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinde oluşmuş hisselerin üçüncü şahıslara satılması devredilmesi veya rehin edilmesi yasaklanıyor.


Buna karşın bölünemez büyüklüklerin üzerinde alana sahip parsellerdeki hisselerin üçüncü şahıslara satılmasında, devir edilmesinde veya rehin edilmesinde bir sakınca bulunmuyor.


Satılamayan tarım arazileri şu şekilde sıralanıyor:

- Mutlak tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, 

- Dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, 

- Örtü altı tarım yapılan arazilerde 0,3 hektar 

- Marjinal tarım arazilerinde 2 hektardır.


Alınan kararlar doğrultusunda tarım arazileri bu büyüklüklerin altında ifraz edilemez, bölünemez veya küçük parçalara ayrılamıyor.


10 dönümün üstünde tapusu olan vatandaşlar arazinin 10 dönümlük bölümünü satamayacak ve geri kalanını da bir şahsa satabiliyor.


Birden fazla tarım arazisi olanlar; araziler arasındaki mesafe 5 kilometreden azsa arazi satışı yapılamıyor. Peki satışı yapılabilen araziler hangileridir? Tarım arazisi nasıl satılır?


Tarım arazilerinin satış işlemleri Tapu Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge kapsamında şu şekilde açıklanıyor:


Tarım arazilerinin satışları..

Devre konu taşınmazın malikinin aynı ilçe sınırları içinde (ilçenin tüm mahalle veköylerini kapsayacak biçimde) müstakil veya hisseli başka bir tarımsal arazisinin olmadığının TAKBİS üzerinden tespit edilmesi durumunda, taşınmazın veya mevcut payın hisselendirilmeksizin aynen devrine yönelik istemin il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılıkmüdürlüklerine soru konusu edilmeksizin karşılanması mümkündür.


Malikin tarımsal faaliyetinin terki anlamına gelen aynı ilçe sınırları içindeki (ilçenin tüm mahalle ve köylerini kapsayacak biçimde) tüm tarımsal parsellerinin aynı anda paydaş olan/olmayan bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişilere hisselendirilmeksizin mevcut payın aynen devrine yönelik talebinin tasfiye niteliği taşıması nedeniyle, il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine soru konusu edilmeksizin karşılanması mümkündür.


Mirasçıların anlaşmak suretiyle terekedeki tarımsal nitelik taşıyan tüm taşınmazları, 5403 sayılı Kanunun 8/C maddesi gereği, tek mirasçıya, iştirak halinde mülkiyet ilkelerine göre aile malları veya kazanç paylı aile malları ortaklığına, mirasçıların kuracağı limited şirkete veya üçüncü kişiye devir taleplerinin il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine soru konusu edilmeksizin karşılanması mümkündür.


3194 sayılı İmar Kanununun 27/3 maddesi gereğince, köy yerleşik alan sınırları içerisinde, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu nedenle köy yerleşik alan sınırları içerisinde olduğu tespit edilen tarımsal nitelikli taşınmazlara ilişkin işlemlerin doğrudan karşılanması gerekir. Köy yerleşik alan sınırları konusunda tereddüt oluşması halinde durumun kadastro veya il özel idaresi müdürlüğüne soru konusu edilmesi

gerekmektedir.


Tarım arazisi niteliğindeki Hazine taşınmazları, 5403 sayılı Kanun ile belirlenen büyüklüklerin altında olsa bile hisselendirilerek, pay ve paydaş sayısı artırılmak suretiyle devri mümkündür.


Tarım arazilerinin satışları yeni yasayla nasıl olacak? İşte yayınlanan son genelge!