Yapı ruhsatı yenileme süresi!

Yapı ruhsatı yenileme süresi!

Yapı ruhsatı yenileme süresi esaslarına göre, 2 yıl içerisinde başlanmayan; 5 yıl içerisinde bitirilmeyen yapılar için verilen ruhsat geçersiz kabul ediliyor. Bu durumda ruhsatın yenilenmesi gerekiyor...Yapı ruhsat yenileme nasıl yapılır?

Yapıya 2 yıl içinde başlanması ve 5 yıl içinde ise inşaatının bitirilmesi zorunlu oluyor. 2 yıl içerisinde başlanmayan; 5 yıl içerisinde bitirilmeyen yapılar için verilen ruhsat geçersiz kabul ediliyor.


Bu durumda yürürlükte bulunan imar planı ve mevzuat kapsamında yeniden ruhsat düzenlenmesi gerekiyor.


Yeniden ruhsat çıkarma..

Ruhsat süresi içinde tamamlanması mümkün olamayan yapılar için beşinci yıl içinde ruhsat yenilemek üzere ilgili idareye başvurularak ruhsat yenilemesi yapılan yapılar hakkında ruhsat alma tarihindeki mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.


Yapı ruhsatı yenileme süresi..

Fenni mesullerin yapının kanuna, plana, yönetmeliklere, ilgili diğer mevzuat hükümlerine, fen, sanat, sağlık kurallarına, ruhsat eki projelerine, Türk Standartları Enstitüsü standartlarına, teknik şartnamelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyeceğine dair taahhütnameyi, 5 yıllık süre dolduğundan ve yapının inşası devam edeceğinden, ilgili idareye yeniden ibraz etmeleri veya yeni fenni mesullerin atanması şarttır.


Ruhsat yenilemesi yapılırken yapının yerinde inceleme yapılarak yapının imar planına, ruhsatına, ruhsat eki projelerine uygun yapıldığının belgelenmesi gerekir.


Öncelikle yapı ruhsatı süresi 5 yılı geçen yapının bu süre sonundaki durumunun yerinde tespit edilmesi gerekir. Ruhsat süresi içinde yapının ruhsat aldığı tarihteki imar planı, ruhsat ve eklerine uygun yapıldığı kadar kısmının müktesep hakkı saklıdır. Bu nedenle yapının tamamlanmış olan kısımlarının tespiti önemlidir.


3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yapı kullanma izni alınabilmesi için, yapının yürürlükte olan bir ruhsatının ve ekli projelerinin bulunması gerekmektedir. Ruhsat alındığı tarihten itibaren 5 yıl geçmesi ve bu süre içinde süre uzatımına veya tadilata ya da isim değişikliğine yönelik olarak ruhsat yenilemesi yapılmayan yapıların yapı ruhsatı, eki projelerle birlikte hükümsüz hale gelmektedir. Bu nedenle bu tür yapılarda öncelikle yeniden ruhsat düzenlenmesi ve akabinde inşaatın devamına izin verilmesi gerekmektedir.


Yapıya yapı kullanma izni verilebilmesi için yapının tamamen bitmiş ve kullanıma hazır hale gelmiş olması gerekir


İskan ruhsatı masrafı ne kadar?
İskan müracaatında istenen belgeler!