Yedieminliği suistimal suçu şikayet dilekçesi!

Yedieminliği suistimal suçu şikayet dilekçesi!Hukukta bir malı malın mülkiyetini ele geçirmek maksadıyla değil, sahibinin temsilcisi olarak geçişi süreyle elinde bulundurmasına izin verilen kişilerin, yedieminliği suistimal suçu şikayet dilekçesi örneği bu haberde...


Yedieminliği suistimal suçu şikayet dilekçesi!

Hukukta bir malı malın mülkiyetini ele geçirmek maksadıyla değil, sahibinin temsilcisi olarak geçişi süreyle elinde bulundurmasına izin verilen kişiye "yediemin-güvenilir kişi" deniliyor.


Yedieminlik ceza hukukunda ve çoğunluklada özel hukukun bir dalı olan medeni usul ve icra iflas hukukunda yer alan, HUMK m.101/1 ve İİK m.88, m.363’te bahsi geçen bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Yedieminlerin görevini suistimal etmesi durumunda bu durum için şikayet dilekçesi yazılabiliyor. Yedieminliği suistimal suçu şikayet dilekçesi örneği aşağıda bulunuyor:


Yedieminliği suistimal suçu şikayeti..


MÜŞTEKİ            :


VEKİLLERİ        :   


ADRESİ                :


SANIK      :


ADRESİ     :


SUÇ        : YEDİEMİNLİK GÖREVİNİ SUİSTİMAL 


KONU       : Yedieminlik görevini suistimal eden sanığın cezalandırılması hakkında. 


İZAHI     :   Müvekkilin alacağının tahsili için borçlu H.H. aleyhine tarafımızca  Ankara  … İcra Müdürlüğü’nün 2008 / …… E. Sayılı dosyası ile kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibi yapılmıştır.           


Yapılan icra takibinde, Ankara ... İcra Müdürlüğü'nün mezkur sayılı talimatı gereğince, talimat icrası olan ……. İcra Müdürlüğü'nün 2014/… Talimat sayılı dosyası ile, ../../…. tarihinde borçlunun adresinde haciz işlemi yapılmıştır. Haczedilen dört kalem mal, borçlu H. H. 'ye yediemin olarak bırakılmıştır.


Daha sonra, haczedilerek borçlu-sanık H. H.’ye yediemin olarak bırakılan mahcuzların satılarak paraya çevrilmesini talep ettik. İcra Müdürlüğü’nce talebimiz gereği, Talimat İcrası …...... İcra Müdürlüğü'ne Menkul Satışı talimatı gönderildi.


……. İcra Müdürlüğü'nün ../../…. tarih ve 2014/… Talimat Sayılı  cevabi yazısı ile, borçlu H.H. hakkında tanzim olunan Taşınır Malın Satışına dair ilan, Esas dosyasına gönderilmiştir.   


Ancak, …… İcra Müdürlüğü'nün, Ankara … İcra Müdürlüğü'ne cevaben yazmış olduğu, ../../…. tarih ve 2014/.. Talimat Sayılı yazısında, yediemin H. H.’nin, hacizli malları satış mahalline getirmemiş olması nedeniyle satışın düştüğü ve  talimatın bu nedenle yerine getirilemediği belirtilmiştir.  


İcra Müdürlüğünce haczedilerek kendisine yediemin olarak bırakılan malları, satış mahallinde hazır etmeyerek, Yedieminliği Suistimal Suçunu işleyen sanığın cezalandırılması açısından şikayeti gerekmiştir.          


Bütün bu nedenlerle sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. 


HUKUKİ DELİLLER: Mevzuatın ilgili hükümleri, 


SUBUT DELİLLERİ: Ankara … İcra Müdürlüğü’nün  2014 / …. E. Sayılı dosyası, …… İcra  Müdürlüğü'nün 2008/... Talimat Sayılı dosyası , Haciz Tutanakları, Artırma  tutanağı  vs.                                                 


NETİCE VE TALEP  :  Yukarıda arz ve izah edilen  sebeplere binaen, yedieminliği suistimal suçunu işleyen sanık hakkında KOVUŞTURMA YAPILARAK CEZALANDIRILMASINI, mahkeme masrafları ile ücreti vekaletin sanığa yükletilmesini bilvekale saygı ile arz ve talep ederiz.


Müşteki Vekili Gayrimenkul haciz talebi!
İcra taşınmaz satış karar örneği!