20 maddede lojman satışları 2018!

20 maddede lojman satışları 2018!Lojmanların kime, kim tarafından, ne zaman ve nasıl satılacağına dair usul ve esaslar belli oldu. İşte 20 maddede lojman satışları 2018..


Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 385 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında lojman satış süreci belirlendi. 

Kurumların talebi üzerine yine kurumların mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan görev, sıra ve hizmet tahsisli olan lojmanlar satılabilecek.

Ancak, özel kanunlar kapsamında satışı mümkün bulunmayanlar, savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılan ancak ilgili bakanlıklarca uygun görüş verilmeyenler ile özel tahsisli olanlar satılamayacak.

Peki, lojman satışları nasıl olacak? Lojmanları ne zaman, kim, kime, ne kadara satacak?

Madde madde lojman satış süreci

1- Öncelikli alım hakkı sahibi olan personelinin satın alma talebinin bulunduğu kat mülkiyeti kurulan kamu konutlarının satışına öncelik verilecek.

2- Kat mülkiyeti kurulması mümkün bulunan kamu konutları kat mülkiyeti tesis edildikten sonra satışa konu edilecek.

3- Kamu konutlarının satışına ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesinde Bakanlık yetkili olup, satış işlemleri, Bakanlığın iznini müteakip Valiliklerce (Defterdarlık) yürütülecek.

4- Kamu idarelerine tahsisli bulunan lojmanların tahmini bedeli, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İdarece tespit edilecek.

5- Genel bütçeli idareler dışındaki Kurumların mülkiyetlerinde bulunan lojmanlar için tahmin edilen bedel, ilgili Kurum tarafından tespit edilecek.

6- Kat mülkiyeti tesis edilen kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahip olacak. 

7- Öncelikli alım hakkı sahipleri bu hakkı sadece bir kamu konutu için kullanabilecek.

8- Lojmanların satış işlemleri, İdare tarafından 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde yürütülecek.

9- Lojmanların satış ihalesine ilişkin bilgiler ilan tarihinden önce kamu konutunda oturana ayrıca bildirilecek.

10- Satış ihalesi, varsa öncelikli alım hakkı ve sahibi belirtilmek suretiyle onbeş iş günü içinde onaylanacak. 

11- Öncelikli alım hakkı bulunanlara, ihalenin onaylandığı tarihten itibaren beş iş günü içinde ihale bedelini ve ödeme koşullarını gösteren tebligat yapılacak ve bu durum şartnameye eklenecek. Bu durum eş zamanlı olarak en yüksek teklif veren istekliye de bildirilecek.

12- Yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri, teklifleri uygun görülmediği takdirde, kamu konutu tahmin edilen bedel yeniden belirlenmek suretiyle ihaleye çıkarılacak.

13- Kurumların mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan kamu konutlarının satış işlemi gerçekleşmesini müteakip beş iş günü içerisinde bu durum ilgili Kuruma bildirilecek.

14- Öncelikli alım hakkı sahibi tarafından satış bedeli; peşin olarak ödenmesi durumunda yüzde on indirim uygulanacak.

15- Taksitle ödeme durumunda ise indirim uygulanmaksızın en az yüzde yirmibeşi peşin kalanı en fazla dört yıla kadar kanuni faizi ile birlikte en fazla kırksekiz taksitle ödenecek. Taksit adedi veya dönemleri, öncelikli alım hakkı sahibinin talebi dikkate alınarak belirlenecek.

16- Lojmanın en yüksek teklifi veren istekli tarafından alınması halinde satış bedeli peşin veya en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilecek.

17- Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilecek. Kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılır. 

18- İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilecek. Ferağ ve ipotek tesisi işlemi yapıldıktan sonra emanet hesabında tutulan bedel ilgili hesaba aktarılacak.

19- İhaleyi yapan idarenin; ita amirleri, ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, belirtilen kişilerin eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları, belirtilen kişilerin ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç), 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen kişilerin aynı zamanda öncelikli alım hakkı sahibi olması durumunda, bu kişiler ihalelere katılamayacaklar. Ancak oturdukları konut için öncelikli alım haklarını kullanabilecekler.

20- Genel bütçeli idarelerde ilgili idarenin merkez muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve özel gelir kaydedilecek. Özel bütçeli idarelerde muhasebe birimi hesaplarına aktarılacak ve bütçelerine gelir olarak kaydedilecek. Diğer kamu idarelerinde ise, kendi mevzuatına göre muhasebe birimi hesaplarına aktarılarak bütçelerine gelir olarak kaydedilecek.


Lojman satışlarına ilişkin tebliğ 2018!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com